O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Zažiť úspech môže každý

Každé dieťa by malo mať šancu zažiť úspech. Ako to dosiahnuť? Správne personálne obsadenie školy, získanie nových kvalifikovaných ľudí a zapálenie žiakov pre učenie by mohlo byť tým vhodným kľúčom.  Učitelia, ich asistenti, školský špeciálny pedagóg a školský psychológ tvoria tím, ktorý dokáže deti adekvátne motivovať a ušiť im primeraný edukačný postup na mieru. Týmto spôsobom sa dá zvýšiť školský výkon žiakov a ich celková úspešnosť vo vzdelávaní. 

Práve JEDNOTKA je na najlepšej ceste dokázať to. Zapojila sa do výzvy s názvom V základnej škole úspešnejší, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR. Cieľom u nás realizovaných aktivít je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov, zlepšiť ich výsledky a kompetencie. Náš projekt Vzdelávame sa bez rozdielu, ktorého autorkou a koordinátorkou je školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Čičmancová, bol v tejto výzve úspešný už v prvom kole. Prostredníctvom neho sme pre našich začlenených žiakov získali ďalších dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa na celý úväzok, ktorí sa im počas nasledujúcich troch rokov budú venovať nielen počas vyučovania, ale i v poobedňajších hodinách. Realizovaný projekt je podporený  na  základe  Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR.

Poďakovanie za pomoc pri riešení formálnej stránky žiadosti patrí aj mestu Žiar nad Hronom ako zriaďovateľovi školy a, samozrejme, aj projektovej manažérke mesta.

Spoločným úsilím všetkých pedagógov a odborných zamestnancov školy, ale aj rodinných príslušníkov žiakov, je podporovať deti, zabezpečiť im prostredie dôvery a pocit bezpečia, čím sa zlepšia ich  vzdelávacie výsledky a pozdvihne sa ich sebavedomie.

Aj Vaše dieťa môže byť šťastné a úspešné - dajte mu šancu.

 

 

OPLZ

ESFaEFRR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.gov.sk

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14