O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

50-te výročie vzniku školy

„Na svete nie je nič mocnejšie ako myšlienka, ktorá prišla včas,“
hovorí známy výrok Viktora Huga.

A myšlienka prišla včas. Písal sa rok 1957. V histórii nášho mesta významný krok vpred. Začala sa výstavba novej 25-triednej školy. Mesto, ktoré sa rýchlo rozvíjalo a napĺňalo stále novými obyvateľmi, súrne potrebovalo vzdelávať. Brány školy, ktorá dodnes nesie meno JEDNOTKA, sa prvýkrát otvorili 1. septembra 1959. A začala sa písať história. Učiteľský kolektív na čele s riaditeľom Jánom Schmidtmayerom stál pred zložitými úlohami. Aj napriek tomu, že škola bola bez akéhokoľvek zariadenia – nebolo lavíc, nebolo tabúľ, žiaci sedeli na zemi - 828 žiakov v 23 triedach sa s vidinou lepšej budúcnosti pustilo do práce. 21. decembra 1959 bola dokončená telocvičňa a hneď na druhý deň sa v nej konal karneval Deda Mráza.

Od začiatku škole vo veľkej miere pomáhali rodičia. Okrem brigád pri úprave školy vybudovali za školou klzisko a pripravili karneval Rodičia deťom. Žiaci sa tiež zapájali do verejného života. Zúčastňovali sa zemiakových brigád, pomáhali pri čistení mesta, zbierali železo, papier, aj liečivé rastliny.

Tiché, dôstojné múry dostali teplo a život od veselosti a džavotu detí. Škola mala v septembri 1966 už 35 tried. Aj napriek tomu, že stále chýbali odborné učebne, dosahovali sa výborné výsledky – a to najmä v športovej činnosti. Pracovali krúžky ľahkej atletiky, cyklistiky, futbalový i basketbalový. Prebehli medzitriedne turnaje vo vybíjanej, stolnom tenise, hokeji i futbale. Žiaci úspešne reprezentovali v súťažiach i olympiádach. Postupne sa v škole utvorili 4 športové triedy zamerané na basketbal, ktoré v roku 1975 navštevovalo 98 žiakov.

Proces výchovy a vzdelávania v období socializmu dlho ovplyvňovala ideológia. Obdobie rokov 1960-1989 bolo aj obdobím iskričiek a pionierov, ktorí pravidelne skladali svoje pionierske sľuby.

Až rok 1989 znamenal pre všetkých výraznú zmenu. Politická situácia sa zmenila k lepšiemu. Prestavba a otvorenosť sa stali nielen novými pojmami, ale aj kľúčom k ďalším možnostiam. Pribudol optimizmus, ľudskosť a túžba po poznávaní pravdy. Ďalším vývojom sme dosiahli demokratizáciu, humanizáciu, vytvoril sa priestor na vyjadrenie vlastných názorov, na rôznorodú pracovnú činnosť.

Od roku 1999 sme žiakom zatraktívnili možnosti sebarealizácie, a to vytvorením triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov či športovej triedy so zameraním na futbal. V roku 2002 sa škola zapojila do projektu INFOVEK, v rámci ktorého sa zriadila učebňa výpočtovej techniky. Čoraz viac sa vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovalo zážitkové a projektové vyučovanie. Postupne sa vybudovala ďalšia učebňa informačno-komunikačných technológií a zaviedla elektronická podoba žiackej knižky. Súčasťou športového areálu školy je od októbra 2005 miniihrisko s umelým trávnikom.

Naše aktivity postupne smerovali i k tvorbe zdravého životného prostredia. V školskom roku 2005/2006 sme získali certifikát Zelená škola* a stali sme sa tak členmi celosvetovej siete eko-škôl. Želali sme si aktívnejšiu, zaujímavejšiu a „zelenšiu“ školu, čo sa nám postupne darilo realizovať. Plnením úloh ZELENEJ ŠKOLY sme v septembri roku 2006 získali vlajku Zelenej školy s jednou hviezdičkou. V rámci tohto projektu sme nadviazali kontakt so školou vo Veľkej Británii, ktorej zástupcovia našu školu neskôr aj navštívili. Rôznorodými aktivitami sme viedli žiakov k tolerancii, kritickému mysleniu, tvorbe a obhajovaniu vlastného názoru i k zodpovednému konaniu.

Školský rok 2007/2008 znamenal pre našu školu ďalší krok vpred. Mesto ako zriaďovateľ financoval veľkú premenu školy, ktorá dostala novú podobu výmenou okien, strechy a vymaľovaním fasády. Postupne boli v celej škole kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia. Nielen pozorné oko učiteľov, žiakov, ale i širokej verejnosti privítalo túto viditeľnú zmenu, vďaka ktorej sa stal pobyt v škole atraktívnejší.

Naďalej sme inovovali vyučovací proces, a to zavedením informatickej výchovy od 1. ročníka. Vytvorením biozáhrady, do realizácie ktorej boli zapojení rodičia, učitelia i žiaci, sme splnili ďalší cieľ. Získali sme certifikát ZELENEJ ŠKOLY s ٭٭٭. Významným faktorom v našom úsilí je aj zlepšovanie školského vzdelávania, dôkazom čoho sa stal projekt Comenius. Na kontaktnom seminári v gréckych Aténach sme si našli partnerov zo Španielska, Fínska, Grécka, Veľkej Británie a Českej republiky. Zvyšujeme aktivitu žiakov výmenou skúseností z oblasti ekológie medzi jednotlivými školami. Snažíme sa byť viditeľnou súčasťou spoločnej Európy. Sústavne zlepšujeme materiálno–technické vybavenie školy, ktoré je financované z rozpočtu školy i z mimorozpočtových zdrojov - z rozpočtu mesta, z 2% daní rodičov a priaznivcov školy, z príjmov alebo od sponzorov školy.

Overovanie úspešnosti štátneho vzdelávacieho programu sa už druhý rok uskutočňuje prostredníctvom školského vzdelávacieho programu a stanovenými žiackymi výstupmi. Žiaci sa pravidelne zapájajú do rôznych vedomostných a športových súťaží, v ktorých úspešne reprezentujú školu. Prostredníctvom záujmových útvarov škola pre žiakov vytvára priestor na pestrú mimoškolskú činnosť. Úspechy žne aj Školský klub detí, kde žiaci zmysluplne trávia svoj voľný čas. Vyrábajú darčeky, zapájajú sa do rôznych projektov, realizujú súťaže a zábavné aktivity. V škole už 5 rokov funguje ŽIACKY PARLAMENT, ktorý pestrými aktivitami pozitívne ovplyvňuje život v škole.

Teraz sa píše rok 2009, no história nekončí, naopak, každý z nás píše časť histórie svojou prácou a plným nasadením. Vďaka patrí aj ľuďom, ktorí nás viedli a majú výraznú zásluhu na profilovaní a smerovaní našej JEDNOTKY. Od roku 1959 nás viedli tieto osobnosti: Ján Schmidtmayer,Šimon Rašo, Eugen Kráľ, Anton Kret, Ružena Magyarová, Bohuš Príhoda, Jaroslava Žabková a súčasný riaditeľ Marek Baláž.

A čo dodať na záver? Azda len krátku myšlienku Gabriela Lauba: "To je život," povzdychla si história, učiteľka života, "každý rok učiť podľa nových osnov..." .

fotografie zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 50-teho výročia vzniku školy

video zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 50-teho výročia vzniku školy
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14