O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Metodický deň - CLIL, 25.2.2013

 

Tento deň sme na našej škole venovali  metóde CLIL, ktorá podporuje aktívne učenie sa žiakov a  znamená integráciu obsahového a jazykového vzdelávania.

Ide o veľmi efektívnu metódu osvojovania si cudzieho jazyka, ktorou sa zlepšujú komunikačné zručnosti našich žiakov.

V rámci Metodického dňa  sme sa zamerali v prvom rade na teoretický základ tejto metódy, ďalej   sme sa venovali webovým stránkam, ktoré sú vhodné pri tejto metóde.

Veľký dôraz sme kládli na doplnkový materiál, ako napr. rôzne typy pracovných listov, slovníkov, učebníc, či ďalšej odbornej literatúry.

Nemožno zabudnúť na  metódy, ktoré sú  vhodné pri CLILe, ako napríklad brainstorming, tvorba pojmových, či myšlienkových máp  a scaffolding, ktorý podporuje kreatívne a kritické myslenie a zároveň podporuje žiakov v získavaní nových znalostí.

V ďalšej  - už v praktickej časti si naši učitelia pripravili v rámci jednotlivých predmetov hodiny s metódou CLIL, ktoré aj  v závere prezentovali. Tým využili všetky poznatky o CLILe aj s využitím informačno – komunikačných technológií.

Myslím, že dnešný deň bol pre nás všetkých veľmi prínosným, a to nielen v teoretickej oblasti. Verím, že všetky poznatky z dnešného dňa budú v maximálnej miere využité  aj v praxi.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14