O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CO2connect

Naša škola ZŠ na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom získala medzinárodné uznanie.

Naša Základná škola na Ulici Dr. Janského č.2 sa tradične zapája do enviro - projektov, ktoré sú nám veľmi blízke. Tak sme aj minulý školský rok v marci uskutočnili Dva týždne aktivít za znižovanie CO2 v ovzduší, počas ktorých sa všetci žiaci i učitelia snažili myslieť a konať ekologicky. Mottom projektu CO2nnect bol výrok európskeho komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa: „Ľudia majú tendenciu veriť, že pokiaľ ide o vyššie ciele, nemôžu ich ovplyvniť osobnou voľbou. V skutočnosti však môžu.“ Spoločne sme sa snažili dokázať, že táto myšlienka sa dá naplniť.

Pedagógovia sa pustili do práce a v rámci jednotlivých predmetov pripravili pre žiakov množstvo rôznorodých aktivít. Najskôr sa v školskej jedálni uskutočnila prezentácia s prednáškou o globálnom otepľovaní, na ktorej sa postupne vystriedali všetci žiaci prvého i druhého stupňa. Tam sa dozvedeli okrem iného aj základné informácie o projekte a o všetkom, čo ich čaká v najbližších dňoch. Na začiatku kampane žiaci podpísali záväzok, že počas Týždňov aktivít budú dbať o zníženie emisií CO2 v ovzduší. Zástupcovia Žiackeho parlamentu sa prostredníctvom rozhlasu denne prihovárali spolužiakom, upozorňovali ich na jednotlivé pripravené aktivity. Každý príhovor bol podfarbený známou piesňou Heal the world od Michaela Jacksona.

Žiakom 6. a 8. ročníka bol rozdaný dotazník, ktorý sa týkal rôznych spôsobov šetrenia energie v domácnostiach. Žiaci našej školy i partnerskej školy v Župkove ho vyplnili hneď na začiatku a potom znova na konci kampane. Porovnaním jednotlivých odpovedí si každý sám mohol skontrolovať, nakoľko sa mu podarilo zmeniť svoje konanie a konanie svojich blízkych v rodine a pomôcť tak našej planéte.

Členovia Ekologického krúžku a vybraní žiaci školy navštívili Stanicu technickej kontroly v Žiari nad Hronom, kde sa dozvedeli, prečo je dôležité správne nastavenie chodu motora a ktoré látky vo výfukových plynoch automobilov sú najviac škodlivé, a tak ich treba kontrolovať. V súvislosti s tým sa učitelia aj žiaci snažili chodiť do školy pešo alebo na bicykli. Niektorí dokonca prešli pešo trasu z Lovčice do Žiaru nad Hronom, teda asi sedem kilometrov. Ešte dôslednejšie než inokedy sme dbali aj na čistotu všetkých tried. Členovia ekohliadok každý deň kontrolovali hlavne úroveň separovania odpadu.

Jednou z pripravených aktivít bola aj beseda s Prof. Ing. Vladimírom Čabounom CSc. z Národného lesníckeho centra a Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene o ekológii. Na besede sa zúčastnili zástupcovia všetkých tried druhého stupňa. Dostali špeciálne ručne vyrobené náramky s nápisom „Znižujem CO2 “. Na hodinách chémie žiaci 8. a 9. ročníka merali pH prinesených vzoriek vody z nášho okolia a tvorili prezentácie o skleníkovom efekte či globálnom otepľovaní. Na geografii a biológii sa žiaci učili poznávať ekoznačky, na fyzike a technických prácach sa oboznámili s novými alternatívnymi zdrojmi energie pomocou spoločenskej hry. Na informatike deti hrali ekohru s názvom Honoloko a riešili kvíz Ekoagent, a tak sa zábavnou formou učili správať sa k našej planéte ekologicky a šetrne. Na angličtine žiaci pracovali s odbornými textami s ekologickou tematikou, riešili kvízové úlohy a spievali pieseň Heal the world. Na slovenčine starší žiaci zhotovovali pozvánky na vedeckú konferenciu, pripravovali referáty o znižovaní emisií CO2 , tvorili a prezentovali odborné práce o ochrane Zeme pred skleníkovými plynmi. Mladší si pripravili vtipný reklamný šot o spôsoboch šetrenia energie, v ktorom predviedli svoje herecké umenie a zožali veľký úspech. Predviedli ho v každej triede školy. Na náboženstve deti diskutovali o ľudskej činnosti, od ktorej závisí osud našej planéty. Zároveň sa tak nenáročnou formou naučili, čo je svedomie a osobná zodpovednosť. Na výtvarnej výchove a triednických hodinách každá trieda vytvorila spoločný plagát, na ktorom žiaci prezentovali svoje aktivity a vyvesili ho na dvere svojej triedy.

Posledný deň kampane bol iný ako ostatné. V celej budove našej školy vládol čulý ruch. Na chodbách boli totiž rozostavené stánky, kde sa prezentovali najzaujímavejšie aktivity z jednotlivých predmetov. Podľa stanoveného časového harmonogramu si ich mohli postupne prehliadnuť všetci žiaci. Na záver prebehlo slávnostné vyhodnotenie ekokvízu a udelený bol aj titul ekotrieda. Odmenou pre najlepších boli originálne drevené výrobky ozdobené ekosymbolmi.

Veríme, že tieto pestré a zábavné aktivity vzbudili v deťoch záujem o osud našej planéty a že získané poznatky využijú aj po ukončení projektu. Aj keď to nebude jednoduché, budúcnosť je v našich rukách.

Projekt sme spracovali do vyhodnocovacej správy a poslali na ohodnotenie na stránke www.co2nnect.org, kde si ju môžete pozrieť, samozrejme v anglickej verzii, keďže ide o medzinárodný projekt. Spätnou väzbou tohto projektu bola pre nás Interaktívna výstava „Klíma nás spája“, ktorú sme zorganizovali na našej škole v spolupráci so Živicou – Centrom pre environmentálnu výchovu v septembri tohto roku. Na výstavu, ktorá bola u nás nainštalovaná dva týždne, sme pozvali aj žiakov a pedagógov z okolitých škôl. Chceli sme sa tak podeliť s nimi o to krásne zážitkové učenie. Zúčastnili sa na nej všetci žiaci našej školy.

Pred pár dňami nám prišiel mail s vyhodnotením projektu: Do projektu CO2nnect sa prihlásilo 607 škôl z celého sveta . Naša škola bola vyhodnotená porotou medzi prvými tromi vysoko hodnotenými projektmi: • Ady Endre Elmeletei Liceum, Bukurešť, Rumunsko • Základná škola, Dr Janského č.2, Žiar nad Hronom, Slovensko • Sekolah Menengah Kebangsaa Bukit Jambul, Gelugor, Malajzia.

Veľmi nás to potešilo a dodalo chuti do ďalších tvorivých aktivít.  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14