O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Konferencia o planétach

Už tradične prichádza p. učiteľ Príhoda do 4. ročníka na hodiny prírodovedy, keď preberajú učivo z astronómie. I tohto roku si žiaci pripravili konferenciu „O planétach Slnečnej sústavy“. Z literatúry, internetu a iných dostupných materiálov získali potrebné podklady o planétach a podľa nich si vymodelovali vlastné makety planét. Skoro podrobný popis o nich spracovali do informačného posteru.
Žiaci s p. učiteľom rozdiskutovali svoje zistenia o planétach, ale aj o Slnku a Mesiaci – našej družici. Zem dobre poznajú, a tak si všímali, aké môže byť vzájomné postavenie Slnka, Mesiaca a Zeme. Pomocou telúria p. učiteľ demonštroval jednotlivé druhy zatmení a žiaci sledovali aj fázy Mesiaca. Zaoberali sa i súhvezdiami, prácou s nástennou mapou hviezdnej oblohy, ako aj rôznymi druhmi otáčavých máp hviezdnej oblohy. P. učiteľ im ukázal najznámejšie súhvezdia a ako možno používať otáčavú mapu hviezdnej oblohy. Deti zaujalo ako možno túto mapu použiť aj ako hodinky. Jedna žiačka položila p. učiteľovi otázku, či je možné určiť čas, keď nemáme takúto mapu a ani hodinky. Áno, aj tak je to možné, ale musí byť jasná obloha a dá sa to podľa polohy Veľkého voza, ktorý je časťou súhvezdia Veľkej medvedice. Žiaci boli veľmi pozorní, mali dobré vedomosti, primerané ich veku a dalo sa s nimi o tejto problematike úspešne diskutovať.
fotografie z konferencie

O slnečnej sústave sa s p. uč. Rosenbergovou učili žiaci aj po anglicky:

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14