O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL v šk. roku 2013/2014


Biológia
Etická výchova
Fyzika
Geografia
Hudobná výchova
Chémia
Informatika
Matematika
Náboženská výchova
Občianska náuka
Prírodoveda a vlastiveda
Telesná a športová výchova
Výtvarná výchova

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14