O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Prírodoveda, prvouka

gravitáciaAko sa stať dobrým detektívom? Bádať, hľadať, vyskúšať... Newton by sa potešil, keby videl našich žiakov z jabĺčkovej triedy ako experimentujú s gravitáciou.
Mgr. Eva Hradská

 

 

 

 

fyzikaŽiaci 4.B na hodinách PDA skúmali, objavovali a riešili záhady v učebni fyziky. Overovali si svoje vedomosti a zručnosti ako pôsobí magnet na rôzne predmety a zisťovali jeho magnetické pole. Na ďalšej hodine skúmali využitie kompasu. Koniec hodiny venovali svojim prezentáciám, v ktorých si skupiny porovnali svoje závery.
tr. uč. Hradská

 

 

Vdoprava 2.B na hodinách matematiky,  anglického jazyka a prvouky prebiehal výchovno-vzdelávací proces formou projektového vyučovania. Žiaci sa oboznámili s témou – Dopravné prostriedky. Dozvedeli sa nové informácie, ktoré získali z rôznych zdrojov - prezentácie, videá, internet. Získané vedomosti využili v skupinovej práci, kde vytvorili projekty. Pri aktivitách žiaci rozvíjali životné zručnosti - aktívne počúvanie, spoluprácu, zodpovednosť, tvorivosť.

 

 

 

zvieratka

Žiaci z 1.B sa oboznámili s témou Živočíchy. Pomocou prezentácií a náučných videí sa dozvedeli zaujímavé informácie o živočíchoch - o životných prejavoch, kde žijú, ako sa pohybujú a akú potravu prijímajú.

 

 

vodaŽiaci z 1.B sa oboznámili s témou Voda. Pomocou prezentácií a náučných videí sa dozvedeli a naučili informácie o vode, s ktorými pracovali počas blokového vyučovania, kde prepojili predmety matematiku, slovenský jazyk a prvouku.  

 

prirodaŽiaci z 1.B sa oboznámili s témou Živá a neživá príroda. Pomocou prezentácií sa dozvedeli a naučili, čo vlastne živá a neživá príroda je a čo do nej patrí. Potom triedili obrázky a výsledkom je projekt. A veru rozlíšiť zložky živej a neživej prírody pre našich prvákov už nebude žiaden problém.  

 

 

pojmové mapyAby si žiaci pri online učení viac zapamätali  a utriedili si svoje myšlienky, zvolili sme si jeden z najlepších spôsobov, ako to docieliť POJMOVÚ MAPU. Pojmová mapa je kognitívnym nástrojom na vizuálne znázornenie vzťahov medzi myšlienkami, slovami  alebo  symbolmi. Tretiaci si utriedili svoje myšlienky a slová o vtáčikoch a vznikli z nich krásne pojmové mapy.

Judita MôcikovázahradkaŽiaci 1.B sa zapojili do projektu - Moja malá záhradka.

cicavceTretiaci ukázali svoje prezentačné zručnosti aj na diaľku. Samostatne pracovať podľa zadaných kritérií im už nie je cudzie. Učivo o cicavcoch zvládli na jednotku. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí aj napriek zložitej situácii sú nápomocní a dohliadajú na naše ratolesti.
Ďakujem za spoluprácu všetkým rodičom.  Judita Môciková

 

 

Tráviaca a vylučovacia sústavatelo
20. 2. 2020 si tretiaci znovu vyskúšali vysoko efektívne učenie. Počas celého dňa sa učili a spoznávali tráviacu a vylučovaciu sústavu. Prepojili sme slovenský jazyk s literatúrou, prírodovedou a výtvarnou výchovou. Zamerali sme sa na rozvoj prezentačných a sociálnych zručností. Deti si touto formou učenia rozvíjali zmysluplné učenie, tvorivosť a rešpektovať názory svojich spolužiakov.
Žiaci si samostatne prečítali odborný text z palubného denníka, v ktorom si zaznačovali informácie ktoré: vedeli, nevedeli, boli pre ne zaujímavé. Pre lepšie a obrazné pochopenie učiva si žiaci pozreli rozprávku Bol raz jeden život, ktorá ich previedla tráviacou a vylučovacou sústavou. Na základe rozprávky, ale aj prečítaného textu deti po častiach prerozprávali nadobudnuté informácie.
Diskutovali a navzájom si dopĺňali informácie k téme. Na interaktívnej tabuli spoločne priradili časti tráviacej a vylučovacej sústavy, čím sa ich naučili naspamäť. Na základe losovania sa rozdelili do skupín a začala práca v skupinkách. Ako pomôcku pri tvorbe projektov si v skupinkách ešte raz zapísali v správnom poradí jednotlivé časti danej sústavy, vymaľovali a dokresľovali tráviacu a vylučovaciu sústavu v malých postavičkách, rozdeľovali pomiešané makety sústav na vylučovaciu a tráviacu. Každá skupinka dostala nastrihané informácie k jednotlivým vnútorným orgánom a na základe prečítaného textu mali správne priraďovať úlohy alebo význam jednotlivých častí sústav. Touto formou si precvičovali čítanie s porozumením a spoluprácu v skupinách.
Ďalšia fáza bola tvorba projektu, ktorý nadväzoval na predchádzajúcu aktivitu. Navzájom si odkontrolovali priradené informácie k jednotlivým sústavám a vytvorili projekt a zároveň modely jednotlivých sústav. Na záver žiaci pracovali s tabletmi, na ktorých hľadali nové a zaujímavé informácie, o ktorých sa nedočítali v texte. Výsledkom snaženia detí sú krásne projekty a krátka ukážka prezentácie.

 

Zdravá výživavyziva
Naďalej pokračujeme už pre tretiakov obľúbenou metódou CLIL. Tento raz sme nadviazali na slovnú zásobu "food", ktorú deti už ovládajú z predchádzajúcich ročníkov. Potraviny delili na zdravú a nezdravú výživu. Vysvetlili sme si princíp potravinovej pyramídy a pojmy stavebných látok v potravinách.
Healthy eating: healthy food, junk food
Food pyramid: fruits (ovocie), vegetables (zelenina), protein
(bielkoviny), grains (vlákniny), dairy (mliečne výrobky).
Fruits: apple, orange, plum, watermelon.
Vegetables: pepper, carrot, broccoli, tomato
Protein: all foods made from meat, seafood and beans.
Grains: bread, pasta, rice.
Dairy: foods made from milk: cheese, milk, yogurt.

 

dni v týždniŽiaci v 1.B si na hodinách prvouky osvojili dni v týždni, pojmy včera, dnes, zajtra, predvčerom a pozajtra. Využili sme rôzne hry, piesne, aktivity a vyrobili sme si aj pomôcku.

 

 

hodinyFľaše, piesok, kuskus, korálky, cukor a lepiaca páska nám umožnili vyrobiť si vlastné presýpacie hodiny. Dokonca aj minutáž sa nám podarila od pol minúty do 10 – tich minút. Teraz „časujeme“ rôzne aktivity. Spoznali sme aj kyvadlo. Každý si ho vyrobil a objavovanie u nás pokračuje.                                                  

Húseničky a S. Bistová

 

Ako by sme odmerali čas? No, prváci si skvelo poradili. Vyskúšali sme tlieskanie,čas počítanie, písanie čiarok a potom prišli objavy. Ako prvé boli presýpacie hodiny. Fľaše, piesok, kuskus, korálky, cukor a lepiaca páska nám pomohli. Spoznali sme aj kyvadlo. Každý si ho vyrobil sám a objavovanie u nás pokračuje. Húseničky a S. Bistová

 

fyzikaPrváci boli pozrieť blesky vo fyzikálnej učebni, prelievajúce sa plyny a zistili, ako sa zachrániť v zadymenej miestnosti.

zmyslyPrváci v 1.B sa venovali tematickému celku Zmysly. Žiaci sa svoje zmysly naučili nielen vymenovať, ale spoznali aj ich význam. Naučili sa, že všetky zmysly sú dôležité, že sa musia o ne starať a snažiť sa predchádzať úrazom. Potom svoje nadobudnuté vedomosti, využili v skupinovej práci. Počas vytvárania projektov sa učili spolupracovať v skupinách.  

 

trieda: 3.B

bádanietéma: Zistiť akú hustotu majú látky a kde všade sa nachádza vzduch.

Tretiaci sa na hodinách prírodovedy venujú bádateľským zručnostiam ako sú pozorovanie, meranie, vyjadrenie predpokladu, narábanie s pomôckami a nakoniec zhodnotia svoje zistenia. Je to učenie založené na zážitku a skúsenosti. Deti aktívne prijímajú informácie, vyjadrujú svoje vlastné názory, podporujú pozitívne hodnotenie seba a iných. A v neposlednom rade sa učia pracovať v skupinách a podporujú medziľudské vzťahy. 

J. Môciková 

 

mikroskop2. B. trieda skončila tému Rastliny zážitkovým učením. Žiaci si vyskúšali prácu s mikroskopom. Pozorovali časti rastliny.

PaedDr. Soňa Neštinová

 

Žiaci 2.A si na prvouke vytvorili vlastný kalendár. Naučili sa ročné obdobia, mesiace, dni v týždni v slovenskom a aj v anglickom jazyku. Cez rôzne hry, piesne a aktivity si upevňovali a utvrdzovali slovnú zásobu - spring, summer, autumn, winter, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Frázy - Today is Wednesday. Yesterday was Tuesday. Tomorrow will be Thursday.  

 

V IV.C si pripomenuli Deň Zeme ....

 

Žiaci 2.A sa na hodine prvouky najskôr naučili  informácie o rozpustných a nerozpustných látkach. Prakticky si vyskúšali, ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú a ktoré nie a vyskúšali si pokus aj s odparovaním a filtráciou.

 

 

Druháci na prvouke spoznávali pôdu. Najprv si jednotlivo vytvorili projekt, na ktorom si vysvetlili z koľkých vrstiev sa pôda skladá a čo pôda a jej jednotlivé zložky obsahujú. Neskôr v skupinkách skúmali pôdu, aby sa naozaj presvedčili čo všetko v pôde môžu nájsť ......a veru našli aj malé drobné živočíchy :-). A na koniec si navrstvili svoju vlastnú "sladkú pôdu", ktorá im veľmi chutila. 

 

Druháci skúmali obsah pôdy a zopakovali si z akých častí sa skladá pôda ...

 

Téma o človeku je vo štvrtok ročníku vždy obľúbená časť v predmete prírodoveda. Prepojili sme ju s integrovaným vyučovaním CLIL v témach dýchacie ústroje a vývin človeka. Správny nádych a výdych sa dá trénovať aj v cudzom jazyku. Tiež cesta vzduchu telom človeka. Vývin človeka je priamo prepojený so životom a preto sme si dovolili osloviť aj pani Malatincovú z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá osobitne s dievčatami prebrala aj tému dospievanie. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie bádania.                                                                            Soňa Bistová

 

 

Projekty majú žiakov motivovať do ďalšej práce. Motivácia bola silná a tentokrát sa druháci pustili do projektu o ľudskej kostre. Prvýkrát sa učili hľadať základné a nové informácie pomocou encyklopédie. Pracovali v skupinách, pričom sa učili komunikovať v rámci skupiny, pomocou encyklopédie sa učili vyhľadávať informácie a správne používať pojmy súvisiace s témou. Výhodou tvorby projektov je, že žiaci sa naučia sa učiť, na základe vlastných poznatkov a pri prezentácii si rozvíjali slovnú zásobu a schopnosť počúvať  postrehy iných. Vyskladali si svoju vlastnú kostru a nechýbal ani tanec kostlivcov :). (Krátke video z prezentácií je TU)

 

 

V 2.A na hodinách slovenského jazyka, prvouky a výtvarnej výchovy prebiehal výchovno-vzdelávací proces formou projektového vyučovania. Žiaci sa oboznámili s témou - Kostra človeka. Dozvedeli sa nové informácie - aké sú základné kosti ľudskej kostry, čím sú kosti pospájané a veľa ďalších zaujímavostí, ktoré získali z rôznych zdrojov - prezentácie, videá, internet. Získané vedomosti využili v skupinovej práci, kde vytvorili projekty o ľudskej kostre, ktoré následne odprezentovali. Na záver všetky nadobudnuté vedomosti využili v zábavnom kvíze. Pri aktivitách žiaci rozvíjali životné zručnosti - aktívne počúvanie, spoluprácu, zodpovednosť, tvorivosť.

 

prvouka: Mravčia rodina

trieda: 2.B

Druháci raz opäť ukázali, že práca na projektoch a praktických pracovných úlohách im nie je cudzia. Projektové vyučovanie si zopakovali na prvouke, kde usilovne pracovali ako mravčeky, o ktorých bol projekt.

Na úvod hodiny si žiaci spoločne vytvorili pojmovú mapu, kde nalepili čo najviac informácii, ktoré vedeli o kolónii mravcov. Najprv žiaci pracovali vo dvojiciach, kde začali po odsekoch čítať text, v ktorom boli nové informácie o mravcoch. Vo dvojiciach si prerozprávali prečítaný odsek a diskutovali o nových informáciách. Postupne ako čítali, si po častiach vypracovali pracovné listy, ktoré sa týkali textu a tým si precvičovali čitateľskú gramotnosť. Spätná väzba bola práca vo štvorici, kde si deti navzájom kládli otázky k textu. Triedili informácie , ktoré zistili o jednotlivých členov mravčej  rodiny. A spoločne podľa pokynov vybudovali mravenisko. Žiaci pri práci  v skupinách ukázal ich zodpovednosť, ochotu pomáhať si a spoločne sa podieľali na dosiahnutom výsledku. 


Prvouka v 2.A sa niesla v znamení predstavovania projektov, ktorými sme ukončili tematický celok - Živočíchy. Žiaci porovnávali  rôzne živočíchy, ich spoločné a rozdielne znaky. Zistili, že mláďatá sa nemusia podobať na dospelého jedinca a prechádzajú rôznymi vývinovými štádiami.

V 4.B triede sa cez projektové vyučovanie žiaci naučili nové vedomosti o dýchacej sústave. V úvode si povedali, čo už o tejto téme vedia. Vyskúšali si pokusmi dokázať, že človek dýcha. Potom sa oboznámili s novými informáciami, ktoré si doplnili zaujímavosťami z encyklopédií. Pozreli si model dýchacej sústavy, odborné filmy, ktoré si doplnili metódou CLIL aj o nové anglické výrazy. Zrealizovali pokus, ktorým si potvrdili zmeny rýchlosti dýchania, ktoré ovplyvní fyzická aktivita, vypracovali úlohy, kde si učivo utvrdili a v závere dňa si vytvorili model pľúc. Pri aktivitách si trénovali sociálne zručnosti a vzájomnú spoluprácu. 
Mária Štangová

 

 

Téma jednoduché stroje na prírodovede ukázala, akí šikovní vedia byť štvrtáci. Princíp fungovania naklonenej roviny a páky je v štvrtej A zažitý a čo je ešte zaujímavejšie, že aj kladka a ozubené kolieska nás celkom chytili. Podarilo sa nám zostrojiť voľnú a pevnú kladku, ba dokonca aj kladkostroje. Spojenie párneho a nepárneho počtu ozubených kolies ukázalo, aké zložité je zostrojenie hodín. Ideme bádať ďalej – teraz do ľudského tela. Aktivity sme si mohli zažiť vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia.   

                                       S. Bistová

Keďže sme škola so zameraním sa na prírodovedné predmety a snažíme sa u detí rozvíjať bádateľské zručnosti, v stredu (13.11.) sa naše deti prvého stupňa zúčastnili  "Putovnej výstavy - fyzikálnych pokusov", ktorej cieľom bolo skúmať, bádať a experimentovať so zákonmi fyziky.

Na hodine PDA žiaci 4.C objavovali ako zostrojiť hojdačku. Zisťovali ako pomáhajú jednoduché stroje v praxi. Téma páka.​​​​​​​​

Štvrtáci
absolvovali cestu Vesmírom. Napriek nepriaznivému počasiu si odniesli bohaté poznatky z Planetária M.Hella.


Prvouka v II.A,B: semená rastlín
Druháci sa učili, z akých častí sa skladá rastlina a čo všetko potrebuje pre svoj rast. Deti zisťovali podmienky klíčenia semien. Podarilo sa im zo semena fazule vypestovať rastlinu. Každý deň pozorovali zmeny, ktoré prebiehali, a tak mohli svoje teoretické poznatky uplatniť pri  praktických činnostiach. Tému o rastlinách uzavreli skupinovou prácou o semenách, na prvouke sa zahrali na Popolušky. Triedili zamiešané semená a priraďovali ich k správnym plodom. Výsledkom bola vzorkovnica semien, na ktorej deti porovnávali rozlišnosti daných semien.

Prvouka - 1.B: živá a neživá príroda
CLIL: living things and non-living things
slovná zásoba : flower, boy, worm, dog, tree, buterfly, flag, ball, clock, kite, cupcake, cloud
Frázy: Living things need air, water, food, sun. Living things are flower, boy, worm, dog, tree, buterfly.
Faktom, že sme obklopení živou a neživou prírodou, sa presvedčili aj prváci, ktorí na základe svojich vlastných skúseností triedili obrázky a spoločne podľa vlastného uváženia a zistenia, mali vysvetliť svoje rozhodnutie. Spoločným rozumom sa dopracovali k výsledku a zisteniu, čo vlastne živá a neživá príroda je, čo potrebuje a čo do nej patrí. Výsledkom je projekt, ktorý si každý prváčik odprezentoval sám. Nadobudnuté vedomosti si deti zopakovali aj v angličtine metódou CLIL


Prvouka - 1.A
Kľúčové slová - water cycle, clouds, water, sun, lake


Živá a neživá príroda - 1.A

Beseda s poľovníkom :)

Ako plynie čas v 1.A ... foto :)
Žiaci z 3. A opäť objavovali v našich laboratóriách. Teraz sa zamerali na pokusy s vodou a zistili, že povrchové napätie vody je zázračné. Gumičky, spinky a špendlíky dokázali, že vedia držať pokope. Objavy nás posunuli do vyššej kategórie vedcov a teraz sa už tešíme na tému o človeku.
Soňa Bistová

22.3. si tretiaci 3.C pripomenuli Deň vody. Pripravili si nové informácie o vode, s ktorými pracovali počas blokového vyučovanie v matematike, slovenskom jazyku, prírodovedy a výtvarnej výchovy. Pozvali sme aj deti z 1.C a spolu sme sledovali rozprávku Kvapko a Kvapka - cesta vodnej kvapky. Každá skupina  bola so svojou prácou spokojná, lebo podala  najlepší výkon.

Deti z 3.C sa učili prírodovedu v našom biologicko-chemickom "labáku". Téma bola všetkým jasná: Hustota a povrchové napätie vody. Samostatne si prečítali cieľ, zobrali si pomôcky a začali skúmať. Svoje výsledky poctivo zapísali do zošita. Pokusy, ktoré urobili, prezentovali ostatným skupinám, čím si výsledky navzájom porovnali a zopakovali.

Žiaci IV. C zavŕšili svoje vedomosti o Vesmíre blokovým výstupom - VLA, SJL, VYV. V skupinách si upevňovali životné zručnosti: spoluprácu, iniciatívu, dôveryhodnosť, starostlivosť a najlepší osobný výkon.            M. Urblíková

Hodiny prírodovedy v treťom ročníku vyučujeme v špeciálnej učebni chémie a fyziky. Žiaci si môžu prostredníctvom pokusov a zážitkovým učením objasniť a odôvodniť preberané učivo. Praktická výuka dáva priestor na pochopenie súvislostí z vedných odborov a dejmi v reálnom živote. Naši žiaci sú na chvíľu samotnými vedcami, podporujeme praktické aj bádateľské zručnosti potrebné k získaniu prírodovednej gramotnosti. 

O Vesmíre sa dá učiť nielen v laviciach, ale aj formou zážitkového učenia. Štvrtáci sa o tom presvedčili v Leviciach vo vedeckom centre – Atlantis.

Na hodine prírodovedy  si žiaci tretieho ročníka vytvorili projekt, ktorý zobrazoval  kolobeh vody v prírode. Ich úlohou bolo  výtvarne spracovať danú tému, doplniť hlavné deje, ktoré si osvojili na hodine prírodovedy a doplniť svoj projekt o pomenovanie a popis v anglickom jazyku- metóda clil je súčasťou hodín prírodovedy. Osvojili si kľúčové slová v cudzom jazyku, objasnili si učivo z prírodovedy a odprezentovali si svoju prácu pred spolužiakmi.

V treťom ročníku je jednou z tém v prírodovede ľudské telo - koža. Trieda 3.B sa učila v blokoch skupinovým /kooperatívnym/ vyučovaním, kde žiaci použili životné zručnosti- zodpovednosť, spoluprácu, riešenie problémov, iniciatívu a snahu. Pri práci využili encyklopédie, lavice s inteligentným náterom Smart Wall Paint., v odbornej učebni biológii a chémie pracovali s mikroskopom a pozorovali vlasy a nechty. Vytvorili projekty, ktoré si odprezentovali. Využili aj metódu CLIL. (fotografie, videoukážka)

22. 3. sme prišli do našej II.C všetci oblečení do modrého. Prečo? Chceli sme osláviť DEŇ VODY. Pani učiteľka pripravila pre nás zaujímavé úlohy, hádanky, puzzle a hry, ktoré sme riešili v skupinkách počas dňa. Výsledok našej práce bol skutočne zaujímavý. Všetky úlohy sme hravo zvládli, dozvedeli sme viac informácií, prečo je voda vzácna. V skupinách sme prezentovali naše vyriešené úlohy, no  a na koniec sme nezabudli  pripraviť hádanky aj pre našu spolužiačku, ktorá sa  s nami neučí doobeda. Ona nám poslala vodu z ich vlastnej studničky. A veru nám chutila.  

Žiaci 2.C na prvouke učili spolužiakov . Téma bola všetkým jasná - Spoločenstvá - Mravce. Vo dvojici, v skupinkách alebo samostatne hľadali dostupné informácie na internete alebo v encyklopédiách. Písali, kreslili a lepili všetko, čo sa dozvedeli o kolónii mravcov. Odmenou bola tvorivá práca, pekné projekty a prezentácia pre spolužiakov. Pochopili sme, že u nás v triede je to ako v mravenisku.
(tr. uč. Hradská)

Samozrejmosťou  našej práce je aj veľmi dobrá spolupráca s rodičmi a starými rodičmi našich žiakov. Veľakrát ich nemusíme ani osloviť a svojou ochotou a sledovaním nášho vzdelávacieho programu sami pokrývajú naše potreby a ponúkajú pomocnú ruku podielať sa na vzdelávaní našich detí.

Žiaci 4. C triedy na hodinách prírodovedy a vlastivedy využívajú tablety. A učenie sa stáva zábavou....


Vesmír očami detí
Učivo o vesmíre zaujme každého žiaka a nebolo to inak ani u našich štvrtákov. Naše deti však opustili školské lavice a vybrali sa za vedomosťami do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Navštívili hviezdnu sálu a pozreli si náučný program, kde cestovateľ Uff stroskotá na Marse. Počas čakania na pomoc zo svojej materskej planéty má dostatok času na prehliadku nočnej oblohy a telies našej slnečnej sústavy.
V Ufo sále lektori žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch vysvetľujú vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave. Pútavá prednáška deti tak nadchla, že spoločne v skupinových prácach zhotovili projekty nielen s využitím nadobudnutých vedomostí, ale hľadali stále novšie a novšie informácie v encyklopédiách.

Druháci na hodinách prvouky momentálne skúmajú našu pôdu. Na bližšie pochopenie zloženia pôdy si vyrobili svoje vlastné modely pôdy. Piškóty, keksíky a cereálne guličky tvorili neživú spodnú časť pôdy. Najúrodnejšiu pôdu tvoril puding, ktorý sme si v triede uvarili. Naplnili sme ho gumenými dážďovkami, malinami, jahodami a sušeným ovocím. Potom už len maškrtné jazýčky dokázali, ako je pre nás dôležitá pôda.

Žiaci 2.B si na prvouke pri osvojovaní učiva vytvorili vlastný kalendár. Naučili sa ročné obdobia, mesiace, dni v týždni v slovenskom aj anglickom jazyku. Vedia už ako sa počas roka mení príroda. Prepojením s výtvarnou výchovou si sami namaľovali svoj vlastný obraz prírody meniaci sa v každom ročnom období. Do obrazu vpísali názvy jednotlivých období a mesiacov a dolepili ich anglické pomenovania.                        (Mgr. Mária Štangová)

Téma - Vesmír - je  pre deti  veľmi  zaujímavá.  Môžu  v  nej  rozvinúť  svoje  tvorivé  schopnosti, fantáziu  i  vedomosti  o  vesmíre.  A   tu  si  môžete  pozrieť  práce  našich šikovných štvrtákov.


3.A - Svetlo a tieň (p. uč. Konušová)

3.A - Sústavy človeka​ (p. uč. Konušová)

Žiaci 1. C mali zaujímavý Deň vody. Najprv sa  v chemickej učebni dozvedeli dôležité informácie o vode, vyskúšali si rôzne pokusy a vo svojej triede spoločne čítali, doplňovali slová a počítali zaujímavé úlohy a na záver  namaľovali spoločný obraz.

3.B - Biodiverzita - čo je to?

Na hodine prvouky si žiaci prvého ročníka spestrili vyučovanie pokusmi. Vytvorili sme si rôzne presýpacie hodiny a merali čas vlastnými meradlami. Hodina prvouky sa tak zmenila na zážitkovú a zábavnú, čo je  v našej škole samozrejmosť. 

Meriame teplotu na hodine PDA - 3.A
Deti si zhotovili teplomer, aby porozumeli princípu jeho fungovania a potom merali a merali a merali ..... a porovnávali ... a vyhodnocovali svoje merania a pokusy :-)

Zážitková prírodoveda v 3.A... meriame čas kyvadlami v kmitoch...:-)

 

Zážitková  prírodoveda v našich laboratóriách 3.A, 3.B ... ďakujeme nášmu pánovi učiteľovi Straňákovi za spoluprácu :-)))
Zážitková prírodoveda ... hókusy - pókusy s vodou a vzduchom v učebni biológie.

Na prírodovede pozorujeme, bádame, zisťujeme rast rastlín.....v 3.B :)

 

Sme zelená škola aj skutkami, štvrtáci učia prvákov triediť správne odpad. Prváci si to nielen vypočuli, ale aj vyskúšali.

 

Zážitková prírodoveda - ... práca s fonendoskopom

 

A takto sme si užili výlet v bratislavskej ZOO. Aj cesta rýchlikom a električkou bola nezabudnuteľná....

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14