O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktivity realizované v rámci projektu Vzdelávame sa bez rozdielu


Školský psychológ

Pedagogickí asistenti

Aktivity publikované na propagáciu projektu:

25.2.2020

kameneNa našej škole vďaka výzve "V ZŠ úspešnejší, podporenej na základe Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR pôsobia dve pedagogické asistentky. Okrem pravidelného systematického písania domácich úloh, kontroly poznámok, vysvetľovania a preskúšania preberaného učiva kladú pedagogickí asistenti dôraz na rozvoj jemnej motoriky a estetického cítenia žiakov so ŠVVP a zo SZP.

Žiaci radi navštevujú našu školskú záhradu a pocitový chodník. Rozhodli sme sa, že si tieto miesta vyzdobíme veselými maľovanými kameňmi. Pod šikovnými rukami detí sa sivé kamene postupne menili na pestré motýle, chrobáčiky, rôzne druhy ovocia, zeleniny a detské tváričky. Veríme, že takto vyzdobený chodník a skalka na našom školskom dvore sa budú páčiť nielen našim žiakom a učiteľom, ale aj ostatným návštevníkom našej školy.18.2.2020
kniznicaNa našej škole vďaka výzve "V ZŠ úspešnejší, podporenej na základe Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR pôsobia dve pedagogické asistentky.  Vzhľadom k tomu, že žiaci celkove majú problémy s čítaním a hlavne s čítaním s porozumením, sme sa v skupine žiakov so ŠVVP a zo SZP venovali čítaniu rozprávok a kníh pre deti. V škole sme navštívili školskú knižnicu, kde si žiaci vybrali knižku, ktorá ich najviac zaujala: Taška Janka Hraška od Jána Turana. Postupne sme ju celú prečítali. O prečítanom texte sme sa spoločne rozprávali, vysvetľovali si neznáme pojmy, odpovedali na otázky. Okrem čítania s porozumením sme sa zamerali aj na rozširovanie slovnej zásoby, precvičovanie pamäte a časovú postupnosť. Na koniec sme k prečítanej knižke nakreslili aj ilustrácie. Tieto „Besiedky s čítaním“ mali u žiakov so ŠVVP a zo SZP veľký úspech a určite ich v blízkej budúcnosti zopakujeme.

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14