O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Pre rodičov prvákov

 

Cena obeda v školskej jedálni pre žiakov 1. stupňa je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 10/2017 vo výške 1,08 €. Obedy sa vydávajú len na čipový kľúč, ktorý si zakúpite v hotovosti v kancelárii ŠJ – 2€/1 ks.

Úhradu nákladov na stravovanie  vykonáva stravník  mesačne vopred jednorazovou platbou na celý mesiac nasledovnými spôsobmi:

Bezhotovostný platobný styk - uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku, je to  trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája. Výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom, t. j. 21,60 €. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci (bez júna a júla). Vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) sa uskutoční do konca školského roka, t. j. do 31. augusta poukázaním na účet stravníka, v prípade vysokého preplatku alebo odhlásenia žiaka zo stravy podľa potreby.

 

Trvalý príkaz si zadajte vo Vašej banke. Potrebné údaje sú uvedené na prihláške na stravovanie, stačí odstrihnúť a prihlášku odovzdáte v kancelárii ŠJ.

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov:

- nemusíte dávať peniaze deťom a báť sa, že ich stratia

- banka sa postará o dodržanie termínu platby, nemusíte mať na mysli, že ešte treba zaplatiť obedy

- nastavenie platby ihneď po výplate na Vašom účte Vám sprehľadní hospodárenie domácnosti

- vrátený prípadný preplatok pred začiatkom nového školského roka Vám pomôže pri financovaní nástupu detí do školy po prázdninách

Aj v prípade odberu obedov len niektoré dni v týždni môžete platiť bezhotovostne, informujte sa u vedúcej školskej jedálne.

Platba v hotovosti  -  sa vykonáva zvyčajne predposledných 5 dní v mesiaci podľa vopred vypísaného harmonogramu denne od 7,00 do 14,30 hod., predposledné 2 dni v mesiaci do 15,30 hod. Po tomto termíne ŠJ nemôže prijať platbu za obedy. Posledný pracovný, resp. školský deň v mesiaci hotovostná úhrada už nie je možná.

Úhrada hotovosti na účet – ak stravník nevyužije možnosť bezhotovostnej úhrady formou trvalého príkazu ani možnosť hotovostnej platby v ŠJ do konca mesiaca, má možnosť úhrady stravných poplatkov v hotovosti na náš účet, pričom znáša všetky bankové poplatky z toho vyplývajúce.

Ak uhrádzate stravu aj ďalšiemu súrodencovi, môžete všetky platby sčítať a úhradu vykonať jednou sumou.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy – prihlásiť, resp. odhlásiť zo stravy je možné minimálne deň vopred. To znamená, že ak žiak vie, že pôjde k lekárovi, na výlet, na zápas a pod., odhlási sa ihneď, ako sa o dôvode neprítomnosti dozvie; vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení stravníka v daný deň do 7,00 hod. ráno telefonicky.  Pri úhrade stravného v hotovosti bude stravníkovi znížená platba o počet odhlásených obedov.

Neodhlásený, prípadne neskoro odhlasovaný obed si stravník môže prevziať do obedára. Za neodobratý alebo včas neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Nie je povinnosťou triednej učiteľky ani vychovávateľky odhlasovať obedy deťom, pozor hlavne v prípadoch, keď deti idú na výlet s neskorým príchodom do Žiaru alebo idú do ŠvP.

Bližšie informácie v kancelárii ŠJ, tel. č. 045/672 5214; komunikácia aj cez mail sjzsjan@gmail.com .

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14