O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

I. stupeň

Tu nájdete informácie činnosti o jednotlivých predmetových komisií a metodických združení, o rôznych aktivitách, práce žiakov,  zaujímavé aktivity uskutočňované v rámci jednotlivých predmetov .... 

 

Anglický jazyk

Informatická výchova

Matematika

Prírodoveda a prvouka

Slovenský jazyk a literatúra

Telesná a športová výchova

Vlastiveda

 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

Tematické vyučovanie

 

Iné aktivity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14