O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Vlastiveda

ročník: 3.B

Téma: Zima a jej premeny, znaky zimy

Frázy:

Months of winter are: December, January, February

Symbol of winter: It´s cold.  It´s snowy. I make a snowman. I can ski and skate. We are wearing winter hat, gloves, scarf, coat, boots..... 

     V našej škole sa snažíme podporovať metódu CLIL nielen v jednom predmete, ale slovnú zásobu začleňujeme aj do iných predmetov . Výhodou metódy CLIL je zlepšenie komunikačných schopností u detí. Tretiaci sa touto metódou  učili na vlastivede tému Vianoce a zima. Pomocou kalendára prírody a vlastným pozorovaním pomenovali a zisťovali znaky zimy, zmeny v zime, zimné aktivity. Spoznávali vianočné zvyky vo Veľkej Británii. Zisťovali rozdiely vo vianočných tradíciách na Slovensku a vo Veľkej Británii. (video)

Judita Môciková

 

 

Nadviazali sme na predchádzajúcu tému a druháci ďalej pokračovali v trojhodinovom bloku, kde za pomoci tabletov vyhľadávali informácie o Slovensku. Zahrali sa na sprievodcov a vo dvojiciach sa zamysleli, kam by zobrali alebo čo by ukázali zahraničným turistom. Na tabletoch vyhľadávali a spoznávali jaskyne, hrady a mestá, ktoré potom zakreslili aj na mape Slovenska, ktorú si sami zhotovili

 

Spoznávame Slovensko, II.B

 V piatok 17.5. 2019 sa druháci opäť učili formou vysoko efektívneho učenia. Spojili sme slovenský jazyk a literatúru, prvouku, výtvarnú výchovu a hudobnú výchovu. Zamerali sme sa na rozvoj prezentačných a sociálnych zručností. Deti si touto formou učenia rozvíjali zmysluplné učenie, tvorivosť a rešpektovanie názorov svojich spolužiakov. A čo je dôležité, v skupinách dokázali pracovať pre spoločný cieľ.
Na úvod deti písali slová, ktoré im napadli pri slove Slovensko. Spoločne sme sa dostali a nasmerovali k pojmom vlajka, hymna, znak... Z puzzle si vyskladali vo dvojiciach mapu Slovenska, z ktorej mali vyčítať čo najviac informácii. Dozvedeli sa, s akými štátmi susedí Slovensko, akej farby sú označené pohoria a nížiny, s ktorou krajinou máme najdlhšiu hranicu... Pomocou vyskladanej mapy si zhotovili vlastnú mapu, kde spoznávali vlajky susedných štátov. V rámci čítania s porozumením žiaci dostali náučné texty, z ktorých sa bližšie dozvedeli o štátnych symboloch Slovenska. Neskôr pracovali s pracovnými listami, do ktorých dopisovali chýbajúce informácie. Nové a zaujímavé informácie sme si spoločne prerozprávali. Zistili, ako vznikla slovenská hymna, kto je autorom a naučili sme sa spievať aj ľudovú pieseň Kopala studienku, pozerala do nej. Vedia opísať nielen štátny znak, ale aj štátnu pečať, prečo je v štátnom znaku dvojkríž... Takto vybavení vedomosťami mohli začať s tvorbou projektu. Pri práci si žiaci pomáhali tabletmi, kde vyhľadali štátnu hymnu, ktorú si prepísali, spravili rozbor básne, rátali strofy, verše, hľadali rýmy a na záver sme sa ju naučili aj spievať. Svoje práce vzájomne prezentovali pred spolužiakmi. (Fotografie TU)

Judita Môciková

 

 

IV.C - Vlastiveda  v pohybe. Orientácia na mape Od Tatier k Dunaju.

 

Naša škola sa prezentuje okrem iného využívaním informačno-komunikačných technológií aj mimo predmetu informatická výchova. Spestrením hodiny vlastivedy v 3.B bolo využitie vzdelávacích stránok, ktoré zábavnou formou priblížia žiakom preberané učivo alebo blízko súvisia s obsahom vzdelávania daného predmetu. Takáto forma vyučovania je pre nás samozrejmosťou.

 

Trieda - 4.B

Predmet – Vlastiveda

Téma - Vesmír

Žiaci pracovali v skupinách a v blokoch VLA, SJL,VYV a PVC.

Upevňovali sme životné zručnosti - dôveryhodnosť, spolupráca, najlepší osobný výkon, kreativita, riešenie problémov, nápaditosť, trpezlivosť.

 

Žiaci IV. C zavŕšili svoje vedomosti o Vesmíre blokovým výstupom - VLA, SJL, VYV. V skupinách si upevňovali životné zručnosti: spoluprácu, iniciatívu, dôveryhodnosť, starostlivosť a najlepší osobný výkon.            M. Urblíková

 

Slovensko bolo v minulosti súčasťou Uhorského štátu. Milan Rastislav Štefánik bol jedným z tých, ktorí bojovali za osamostatnenie Slovákov. Zaslúžil sa o vytvorenie Československej republiky. Bol výnimočný tým, že nebojoval silou, ale rozhovormi a vyjednávaním.

Aj jedna z tém tretiackeho učiva vlastivedy je venovaná M. R. Štefánikovi. Túto osobnosť p. učiteľky žiakom v III.B a III.C priblížili zážitkovým učením spojeným s blokovým vyučovaním. Najskôr sa žiaci na hodinách oboznámili so životom a významom M.R. Štefánika. Informácie získali z učebnice, encyklopédie či internetu. Ich ďalšia cesta viedla do Brezovej pod Bradlom a Košarísk. Prezreli si rodnú obec M. R. Štefánika, v pamätnej izbe sa pútavou a zaujímavou formou dozvedeli skutočnosti z jeho života, v Brezovej pod Bradlom si prezreli jeho hrobku a pamätník. Po návrate žiaci svoje zážitky spracovali do slohovej práce a v malých skupinách do plagátov, ktoré si prezentovali a vystavili v triede. Touto cestou ďakujeme Mgr. Petrovi Uhlíkovi a PhDr. Matúšovi Valihorovi za pomoc pri realizácií tejto exkurzie.

PaedDr. Soňa Neštinová Mgr. Monika Urblíková  

 

21. 3. sa triedy 3. B a 3. C  v rámci hodín vlastivedy zúčastnili besedy o panovaní Uhorskej panovníčky Márie Terézie a jej reformách. Pani učiteľka Valéria Fridrichová  zaujímavou a deťom primeranou formou priblížila život a vládu mocnej panovníčky a jej prínos pre celý svet. Ďakujeme pani učiteľka.

 

 

Žiaci 4. C triedy na hodinách prírodovedy a vlastivedy využívajú tablety. A učenie sa stáva zábavou....

 

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť

... to je zrejme už známa fráza, ale skutočne pravdivá! Lebo vidieť na vlastné oči  Vám dá iste viac, než iba čítať alebo počúvať. Učenie „mimo školských lavíc“, ktorého cieľom je umocniť preberané učivo, umocniť získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia si vyskúšali aj naši štvrtáci, ktorí opäť opustili lavice a za minulosťou sa vybrali do MsKC. Navštívili archeologickú expozíciu, kde sa okrem vykopávok z minulého storočia mohli stretnúť aj s prvkami ľudovej slovesnosti. Na vlastné oči mohli vidieť, ako žili v minulosti naši predkovia, aké remeslá prevládali v našom regióne, aké kroje kedysi  nosili naši starí rodičia a prečo Križanov  volali „hurkári“..... Najznámejšie zvyky a tradície si žiaci vyskúšali aj na vlastnej koži, zahrali si a pokrstili bábätko, krstní rodičia doniesli dary, regrúti sa lúčili so slobodou a nechýbala ani svadba......4.B - Učenie s tabletmi je zábava

3.B - Minerálne a termálne pramene na Slovensku

3.B - Lesy, naše pľúca

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14