O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Koordinátori


Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí - Preventívny program školy (*.pdf, 159,32 kB)

Plán preventívnych aktivít školy (*.pdf, 135,28 kB)

Program bezpečnosti a prevencie šikanovania na škole (*.pdf, 514,12 kB)

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (*.pdf, 201,37 kB)

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) - Aktualizácia projektu: konkretizácia úloh pre školský rok 2022/2023 (*.pdf, 158 kB)

Tematický výchovno – vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu
(*.pdf, 100 kB)

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy (*.pdf, 246,96 kB)

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14