O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Prevencia

Školský rok 2012/2013

Apríl/ Máj/ Jún 2013

 

1. Dňa 3. apríla sa konalo stretnutie rovesníkov –aktivistov z 8. ročníkov v CPPPaP.

2. V mesiaci apríl sa pre žiakov 7. a 4. ročníka začala teoretická výučba preventívneho projektu Policajt môj kamarát. Projekt je realizovaný v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v ZH. Teoretická časť bola zameraná na kriminalitu detí a mládeže, dopravnú výchovu a drogovú problematiku. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň právneho vedomia detí, znižovať trestnú činnosť detí na základe uvedomenia si zodpovednosti za svoje konanie, znižovať u nich riziko stať sa obeťou trestnej činnosti a zároveň zvyšovať u nich dôveru v políciu.

3. V dňoch 8,9,17,18. apríla sa žiaci 5.B, 5.C, 6.C, 7.C zúčastnili zážitkového školenia pod názvom Raz zažiť ako trikrát počuť. Tento projekt je zameraný na zvýšenie tolerancie mládeže voči osobám so zdravotným postihnutím a voči osobám z rozdielnych kultúr. Zážitkové školenia boli realizované v MsKC v 4 miestnostiach= zážitkových izbách. Izba č.1: Nechodím, č.2: Nevidím, č.3: Nepočujem, č.4: Nerozumiem. Žiak si sám na sebe zažil, aké je to byť znevýhodnenou osobou v rôznych situáciách ako napr. vozíčkar, nepočujúci, nevidomý, alebo príslušníka iného etnika.

4. Dňa 22. apríla sa konalo stretnutie rovesníkov –aktivistov zo 7. ročníkov v CPPP a P.

 

5. 23.4. sa konala v spolupráci s CPPPa P pre žiakov 8.A, B triedy beseda na tému Aj učiť sa treba učiť a pre žiakov 3.B, 4.B triedy beseda pod názvom Ako bezpečne používať mobil a internet.

 

6. Dňa 22. apríla sa konalo stretnutie rovesníkov –aktivistov zo 7. ročníkov v CPPP a P.

 

7. Centrum voľného času organizovalo dňa 14.5. školské kolo súťaže z oblasti prevencie pod názvom Viem kto som, viem čo chcem. Zúčastnili sa ho 4 družstvá zo 6. ročníka. Z toho dve družstvá zo 6. C postúpili na mestské kolo.

 

8. 19.5. 2013 sa družstvo žiačok 7.D a 8.A, 9. A triedy zapojilo do súťaže, ktorú organizoval Slovenský červený kríž pod názvom Družstvo mladých zdravotníkov, získali 5. miesto.

 

9. Dňa 20. 5. sa konalo posledné rozlúčkové stretnutie rovesníkov –aktivistov deviatakov v CPPP a P.

 

10. 22. 5 sa konal v mestskom parku v ZH branný pretek projektu Policajt môj kamarát. Z našej školy sme mali v zastúpení dve družstvá- skupinu žiakov zo 4. ročníka a skupinu žiakov zo 7. A triedy, ktorá vyhrala prvé miesto. Branný pretek pozostával z viacerých disciplín, ako napr. hod granátom, otázky k problematike kriminality, drogám, dopravnej výchove, poskytovaniu prvej pomoci a topografia.

 

11. Dňa 6. júna sa konalo stretnutie rovesníkov –aktivistov zo 7. ročníkov v CPPP a P.

 

12. Mestské kolo súťaže Viem kto som, viem čo chcem sa uskutočnilo 7.6. v CVČ a družstvo zo 6.C. triedy sa umiestnilo na 3. mieste

 

13. 14.6. sa uskutočnil druhý blok besedy pod názvom Mediálna výchova. Žiaci 5.B triedy si tentoraz pozreli rozprávočky z cyklu Ovce. Sk s názvami: Zodpovedne, Fotoalbum, Pomútené hlavy, Mobilmánia a Tisíc priateľov.

 

14. V Banskej Bystrici sa 26. 6. 2013 konalo krajské kolo preventívneho programu Policajt môj kamarát, na ktorom sa zúčastnilo naše víťazné družstvo zo 7.A triedy.

Január/ február /marec 2013

1. V rámci vyučovania biológie 7.roč. – tem. celok Dýchacia sústava si žiaci počas mesiaca február zhotovili projekty na tému Vplyv fajčenia na ľudský organizmus. / škodlivosť fajčenia v tehotenstve, aktívne a pasívne fajčenie, choroby postihujúce fajčiarov../

Fajčenie - plagáty

2. Dňa 6. 3. sa na našej škole konal „Prevenčný deň“ pre žiakov druhého stupňa v spolupráci s CPPPaP, PZ v ZH, Úradom sociálnych vecí a rodiny. Témy týchto stretnutí boli nasledovné: Mýty o drogách =7.D, 7.C, Šikana, násilie, vzťahy v triede=6.C, 6.A, Výchovné problémy a problémy v správaní=6.B, Trestná zodpovednosť a kriminalita=7.B, 8.B.

 

3. 5.3. bola konaná beseda pre žiakov 5. B,C triedy pod názvom Nástrahy internetu. Žiaci si pozreli prvých 5 rozprávočiek z cyklu Ovce. Sk.- Bez kožušteka, Zatajovaný kamarát, biele ovce, Netancuj s vlkom, Deväťdesiatdeväť. Po každej rozprávke sa v triedach rozbehla diskusia k danej téme.

 

4. 11., 12. 3. sa v spolupráci s Centrom voľného času konala beseda spojená s diskusiou na tému Facebook-plusy a mínusy. Cieľom besedy bolo žiakov oboznámiť s plusmi a mínusmi sociálnych sietí. Informovať ich o základných pravidlách bezpečnej komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí. Zúčastnili sa na nej žiaci z tried 6.A, 8.A, 7.C, 8.C, 7.D, 5.B.

Facebook - beseda  Facebook - beseda

5. 18. 3. sa žiaci rovesníci zo 7. roč. zúčastnili stretnutia v CPPPaP.

 

November/december 2012

1. 6. 11. 2012. sa konala beseda pre žiakov všetkých tried 8. ročníka s príslušníkom policajného zboru v ZH. Zámerom  besedy  vzhľadom k blížiacemu sa Európskemu týždňu boja proti drogám bola téma NELEGÁLNE DROGY.

 

2. Aktivity venované Európskemu týždňu boja proti drogám v spolupráci s koordinátorkou VMaR:

- 12. 11. 2012 rozhlasová relácia – Európsky týždeň boja proti drogám.

- Súťaž pre žiakov druhého stupňa pod názvom Stop drogám o zhotovenie najoriginálnejšieho projektu na tému Vybral som si život, nie drogy. Súťaž sa konala od 12. 11. do 16. 11. a zapojili sa do nej  všetky triedy druhého stupňa. Vyhodnotenie súťaže:  1.miesto – žiačky 9.A triedy, 2. miesto- žiačky 8.A triedy, 3. miesto žiak 5.A triedy.

- Besedy s rovesníkmi pre žiakov 7. ročníka v termíne 13.11. a 16.11. pod názvom Legálne a nelegálne drogy.

- 22. 11. Športová súťaž – Zober loptu, nie drogu. Zúčastnili sa na nej žiačky 5. a 6. ročníka –zmiešané družstvo a získali druhé miesto.

sutaz

3. 14. 11. 2012 sa konala v priestoroch CVČ beseda s ornitológom pre žiakov 5.ročníka

 

4. 10. 12. 2012 stretnutie rovesníkov aktivistov  9. ročníka v CPPPaP

 

5. Aktivity k Svetovému dňu boja proti AIDS - kampaň Červené stužky, v spolupráci s koordinátorkou VMaR:

- 3. 12. 2012 rozhlasová relácia, Svetový deň boja proti AIDS

- Zhotovenie informačného panelu v priestoroch školy /3. 12./

- Beseda s rovesníkmi na tému AIDS pre žiakov 8. ročníka /4.12.,  12. 12/

- pozeranie dokumentárneho filmu z cyklu Moja misia – o slovenských misionároch v Juhoafrickej republike. Film sa volal Anjeli a tematika bola zameraná práve na vírus HIV a chorobu AIDS, ktorou v Afrike trpia aj deti.

 

 

September/október  2012

 

1. Aj tento rok pokračuje spolupráca s CPPPaP v ZH v rámci preventívneho programu -  rovesnícke skupiny.  Vybraní žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka formou blokových stretnutí komunikujú na dané témy. Stretnutie rovesníkov - aktivistov 9. ročník  sa konalo 26.9. 2012 - téma stretnutia bola Obchodovanie s ľuďmi.

 

2. Dňa 9. 10. 2012 noví  žiaci rovesníci 7. ročníka  absolvovali stretnutie zamerané na tému Závislosti.

 

3. 16.10. 2012 pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sa konala aktivita pre žiakov 7.D a 8.C triedy – prines si na desiatu ovocie alebo zeleninu, urobíš tak niečo pre svoje zdravie.

zdrava vyziva zdrava vyziva

4. 16. 10. v priestoroch CVČ v ZH sa konala 1. časť súťaže Areál školy pre vtáčiky. Samotnej súťaži budú predchádzať besedy. Beseda s lesným pedagógom spojená s tvorivými dielňami a ukážkami drevín bola pre 30 vybraných žiakov 5. ročníka.

 

5. Dňa  24. 10.  žiaci rovesníci 8. ročníka  absolvovali stretnutie v CPPPaP zamerané na tému Závislosti-marihuana.

 

6. Dialóg Áno –konfrontácia NIE. Výchovný koncert na podporu boja proti násiliu a kriminalite. Konal sa 24. 10. 2012 v priestoroch MsKC a zúčastnili sa ho žiaci 7., 8., a 9. ročníka.

 

7. Dňa 25. 10. 2012 bolo prvé úvodné stretnutie žiakov aktivistov -rovesníkov všetkých ročníkov.  Stretnutie bolo zamerané na spoznanie nových rovesníkov zo siedmeho ročníka a rozdelenie tém na školský rok 2012-2013.

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14