O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Prevencia - školský rok 2014/2015

Aktivity organizované v spolupráci s koordinátorom PDZ, školský rok 2014-2015

 

September, október 2014:

Deň mlieka na školách – 24.9. 2014

1 hod.

- rovesníci 9 – zhotovenie informačného panelu vo vestibule školy

- 6. , 7. roč. - výber žiakov – beseda na tému Význam mlieka pre človeka spojená s ochutnávkou mliečneho kokteilu, spolupráca s RÚVZ, školskou jedálňou

2. hod

- Mliečny kvíz – vedomostná a výtvarná súťaž pre výber žiakov 5. roč. spojená s ochutnávkou mliečneho kokteilu - do aktivity sú zapojení rovesníci - 9. roč.

- 9. roč. - POS v ZH v spolupráci s OR PZ V ZH organizovalo pre žiakov 9. ročníka besedu pod názvom Obchodovanie s ľuďmi.

 

Svetový deň zdravej výživy—16.10 2014

- Rozhlasová relácia – 16. 10. 2014

- KAMPAŇ ODSTRÁŇ OBEZITU - 17. 10.

1. hod - rovesníci 9- príprava ochutnávky sezónneho ovocia pre spolužiakov z 5. ročníka

2., 3, 4. hod. beseda pod názvom Zdravý životný štýl spojená s ochutnávkou ovocia pre 5.A, 5.B, 5.C triedu

- Žiaci 8.C, 9. D, C sa zúčastnili „Týždňa zdravej výživy“, ktorý organizovala SOŠ obchodu a služieb v ZH.

November, December 2014:

- 12. 11. 2014 sa rovesníci aktivisti zo 7. ročníka zúčastnili svojho prvého stretnutia v CPPPa P v ZH.

- 20. 11. 2014 sa konala v spolupráci s OR PZ V ZH na našej škole preventívna akcia zameraná aj na vyhľadávanie návykových látok na školách.

- 1. 12. 2014 - Kampaň -Červená stužka, Svetový deň boja proti AIDS

                   - Rozhlasová relácia k tomuto dňu .

                   - Zhotovenie Červenej stužky – 9.A.

                   - Besedy pre žiakov   9. ročníka na tému HIV, AIDS.

- 1. 12. 2014 - 8. roč- besedy s príslušníkom policajného zboru v ZH na tému DROGY.

                   - 9. roč. - besedy s príslušníkom policajného zboru v ZH na tému Násilie a šikana.

 

V druhom polroku šk.roku 2014/2015 pokračovali vybraní žiaci 7., 8., a 9. ročníka v stretnutiach v preventívnom programe šiestimi stretnutiami, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s CPPPaP v týchto termínoch:

7. Roč. 16.3.,7.5.2015

8. roč. 26.2.,14.4.2015

9.roč. 25.2., 4.6.2015.

 

Dňa 10.3. sa pre žiakov 7. ročníka konala beseda pod názvom Vplyv fajčenia na ľudský organizmus, súčasťou besedy bolo aj vytvorenie vlastných projektov.

Pre žiakov 6. ročníkov organizovalo CVČ v ZH a RÚVZ interaktívnu besedu na tému Energeťák, chipsy sú  lepšie ako ovocie a spánok? Beseda sa konala 18.3. prvú a druhú hodinu.

 

CVČ v ZH organizovalo 24.4. preventívnu súťaž Viem kto som, viem čo chcem pre žiakov šiestych ročníkov s možnosťou postupu do mestského kola. Interaktívna hra poukazovala na škodlivosť návykových látok, nadmerné vysedávanie pri PC a problém násilia. Naopak vyzdvihovala zdravý životný štýl, pomoc druhým a ako povedať drogám nie.

Mestské kolo súťaže Viem kto som, viem čo chcem, konalo sa 5.5. v CVČ, postúpili dve družstvá zo školského kola, celkové umiestnenie 4. miesto pre tím žiakov zo 6.A triedy.

 

V rámci ochrany prírody sme sa zúčastnili dvoch súťaží.

1. Kremnicky zelený poklad - súťaž sa konala dňa 27.5. na Krahuliach a zúčastnili sa jej vybraní žiaci z 8.a9. ročníka, ktorí tvorili trojčlenný tím. Cieľom súťaže bolo priblížiť historické, kultúrne a prírodné bohatstvo Kremnice a okolia Kremnických vrchov. Súčasne chceli mladej generácii poukázať na význam lesov a lesníctva pre spoločnosť.Skon4ili na 5. mieste.

2. Pestovaniu liečivých rastlín sa venuje náš žiak zo 7.C triedy Daniel Beňo. Pripravil si prácu do súťaže ZOČ pod názvom Pestujem liečivé rastliny. Prezentácia sa konala dňa 24.4. v Piešťanoch a Daniel skončil na 4.mieste.

 

AKTIVITY 2015/2016

AKTIVITY 2014/2015

AKTIVITY 2013/2014

AKTIVITY 2012/2013
AKTIVITY 2011/2012
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14