O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Prevencia - školský rok 2013/2014

September/október

 

1. Dňa 3. 9.2013 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili v POS v ZH besedy Obchodovanie s ľuďmi, alebo ako sa nestať tovarom. Beseda bola realizovaná formou zážitkových aktivít, ale aj formou premietania autentických príbehov skutočných ľudí, ktorí sa do tohto kolotoču klamstiev nechtiac zaplietli. Zverejnené bolo aj číslo na linku pomoci 0800 800 018.

 

2. Besedu Obchodovanie s ľuďmi si žiaci spestrili aj prehliadkou výtvarných prác v POS . Výstava bola zameraná na tematiku boja proti drogám.

 

3. Aj v šk. roku 2013-2014 pokračuje spolupráca s CPPPaP v ZH v rámci preventívneho programu - rovesnícke skupiny. Vybraní žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka formou blokových stretnutí komunikujú na dané témy. Stretnutie rovesníkov - aktivistov za 9. ročník sa konalo 2.10. 2013.

 

4. 3.10 sa uskutočnila aktivita pre žiakov 8.D triedy zameraná na mediálnu výchovu. Využili sme rozprávky z cyklu OVCE.SK, konkrétne Mobilmánia, Ruky hore, Zodpovedne a Guľovačka.

 

5. Dňa 9. 10. 2012 žiaci rovesníci 8. ročníka absolvovali prvé stretnutie v CPPPaP.

 

6. Dňa 23. 10. 2012 noví žiaci rovesníci 7. ročníka absolvovali stretnutie zamerané na tému Závislosti.

 

7. Október je aj mesiacom zameraným na správnu životosprávu. Týždeň od 14.-18. 10. bol vyhlásený za Týždeň zdravej výživy a aj naša škola sa zapojila do rôznych aktivít a tiež ku kampani "Odstráň obezitu", ktorá prebiehala v daných dňoch pri príležitosti Svetového dňa výživy podporovaného Svetovou zdravotníckou organizáciou. Zapojené boli 5., 7., 8., 9. ročník druhého stupňa. Zapojených do kampane bolo 104 detí druhého stupňa. Žiaci druhého stupňa mali aktivity k týždňu zdravej výživy realizované v dvoch dňoch- 14.10, 17.10 v rámci troch vyučovacích hodín. Zapojené boli triedy 5, 7, 8, 9 ročníka. Kampaň sa nám podarilo uskutočniť v spolupráci s RÚVZ v ZH a školskou jedálňou.

14. 10. 2013

1. hod. – Rozhlasová relácia k Svetovému dňu zdravej výživy, výzva pre všetkých žiakov – „Prines si na desiatu ovocie alebo zeleninu, urobíš tak niečo pre svoje zdravie“.

4. hod.- Zdravý životný štýl, beseda v spolupráci s RÚVZ -trieda 8D

6. hod. – Práca s prírodným materiálom, aktivisti rovesníci - 7 roč., žiaci v rámci pohybovej aktivity nazbierali materiál potrebný na výrobu svojich prác, a to konáre vŕby vhodné na pletenie a veľké farebné listy javora, liesky a lipy

17. 10. 2013

1. hod.- Príprava ochutnávky zdravej nátierky a sezónneho ovocia v spolupráci so školskou jedálňou, aktivisti rovesníci 9. roč. 2. hod.- Ochutnávka tuniakovej nátierky a jabĺčok spojená s prezentáciou – Zdravá výživa pre 5. roč

3.hod. – Beseda -Zdravý životný štýl v spolupráci s RÚVZ pre 8A triedu.  

 

November / december 2013

 

V mesiaci november boli realizované nasledovné aktivity v spolupráci s koordinátorkou VMR k Európskemu týždňu boja proti drogám:

- 8.11. Rozhlasová relácia k danej problematike

- Výtvarná súťaž pre žiakov druhého stupňa s protidrogovou tematikou

- 20. 11. Beseda pre žiakov 8 . C, D triedy s príslušníkom PZ v ZH pod názvom Látkové závislosti

- 20. 11. Beseda pre žiakov 9. ročníka s príslušníkom PZ v ZH s názvom Sexuálne násilie

- 26. 11. Divadelné predstavenie v BB pre žiakov 8. roč.

- Biele peklo alebo mne sa to nemôže stať.

 

V mesiaci december sme v spolupráci s koordinátorkou VMR zorganizovali Kampaň Červená stužka /1. 12. Svetový deň boja proti AIDS/ na našej škole a s tým spojené tieto aktivity:

- 2.12. Rozhlasová relácia k Svetovému dňu boja proti AIDS

- 5.12. Zhotovenie informačného panelu vo vestibule školy

- 3., 4. 12. Beseda pod názvom AIDS/HIV spojená s pozeraním filmu ANJELI o afrických ľuďoch trpiacich touto chorobou pre žiakov 8 a 9. ročníka.

 

Pre žiakov 3.A a 4.A triedy sa konala 3. 12. beseda v spolupráci s CPPPa P v ZH pod názvom Ako bezpečne používať mobil a internet.  

 

Január- február 2014

 

1. V mesiaci január sa rovesníci 7. ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže pre 7. ročníky základných škôl v SR s názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“.

Súťaž organizoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky pri príležitosti „Európskeho týždňa boja proti drogám“ . A toto je naša nástenka:

nastenka

 

2. 13., 24., 25. 2. sa pre žiakov 9. ročníkov uskutočnila beseda pod názvom Vplyv alkoholu na ľudský organizmus.

 

3. 27.2. sa rovesníci- aktivisti 7. ročníka zúčastnili „školenia“ v CPPPaP v ZH.

 

4. 12.2. sme si so žiakmi 9. C triedy „dlhé chvíle“ na vyučovaní spestrili zaujímavou výstavou v priestoroch POS pod názvom Výstava exotického hmyzu. Okrem rôznych druhov bezstavovcov si žiaci mohli pozrieť /aj chytiť do ruky/ živé zvieratá nachádzajúce sa v teráriách.  

hmyz 1          hmyz 2

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14