O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Prevencia - školský rok 2015/2016

Aktivity organizované v spolupráci s koordinátorom PDZ, školský rok 2015-2016

 

Deň mlieka na školách

– zhotovenie informačného panelu vo vestibule školy

- 6. , 7. roč - výber žiakov – beseda na tému Význam mlieka pre človeka spojená s ochutnávkou mliečneho kokteilu - spolupráca s RÚVZ, školskou jedálňou

Mliečny kvíz – vedomostná a výtvarná súťaž pre výber žiakov 5. roč. spojená s ochutnávkou mliečneho kokteilu.

- Do aktivity sú zapojení rovesníci - 9. roč.

- 9. roč. - POS v ZH v spolupráci s OR PZ V ZH organizovalo pre žiakov 9. ročníka besedu pod názvom Obchodovanie s ľuďmi.

- 1. 12. 2015 - Kampaň - Červená stužka, Svetový deň boja proti AIDS

- výtvarná súťaž – najlepšie práce boli vystavené na nástenke na 3.poschodí

- prezentácie pre žiakov 5. a 6. ročníka

- Besedy pre žiakov 9. ročníka na tému HIV, AIDS.

 

Aj v šk. roku 2015-2016 pokračuje spolupráca s CPPPaP v ZH v rámci preventívneho programu - rovesnícke skupiny, ktorého sa zúčastňujú vybraní žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka formou blokových stretnutí komunikujú na dané témy.

Dňa 20.4. 2016 sa v spolupráci s CPPPaP uskutočnil Prevenčný deň, v ktorom bolo zapojených 8 tried, ktorých žiaci sa zúčastnili besied:

• triedy 8.B (4.hod) a 8.C (3.hod): Ako sa správne učiť

• triedy 7. A (4.hod) a 7.B (3.hod): Zdravá výživa

• triedy 5.A (4.hod) a 5.B (3.hod): Pozitíva a negatíva práce s PC a internetom

• triedy 3.A (4.hod) a 3.B (3.hod): Násilie a šikana

 

Pre žiakov 6. ročníkov organizovalo CVČ v ZH a RÚVZ cyklus besied "Viem kto som, viem čo chcem“, ktoré žiakom priblížili problematiku škodlivosti návykových látok, nadmerného vysedávania pri PC, či problém násilia a kyberšikany. Naopak, vyzdvihovali zdravý životný štýl, správnu životosprávu, pomoc druhým a ako povedať drogám nie.

CVČ v ZH organizovalo preventívnu súťaž Viem kto som, viem čo chcem pre žiakov šiestych ročníkov s možnosťou postupu do mestského kola, ktoré sa konalo 17.5. v CVČ. Postúpili dve družstvá (žiaci 7.A a 7.B) zo školského kola.

 

V mesiacoch december – jún bol zrealizovaný projekt Nadácie Orange Nebojím sa internetu, ktorý bol zameraný na bezpečnosť detí a mládeže na internete. V rámci projektu boli zrealizované aktivity:

- pozeranie a diskutovanie o serií rozprávok Ovce.sk so žiakmi 3.ročníka (fotky v prilohe)

- zhotovenie informačných plagátov na tému Nebojím sa internetu v piatom ročníku (ukážky plagátov v prílohe)

- rovesníčky 8.ročníka prostredníctvom prezentácie priblížili žiakom 4.ročníka nástrahy internetu

- workshop s detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou pre žiakov 7.ročníka

- zhotovenie krátkeho videa žiakmi 9.ročníka počas hodín informatiky

- zhotovenie a zrealizovanie hry "Šikovnejší vyhráva" (video zaznamenávajúce hru "Šikovnejší vyhráva"   

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14