O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL v šk. roku 2012/2013

 

Metódou CLIL v 2. polroku školského roka 2012/2013 bolo spolu odučených 110 tém.

 Do výučby pomocou metódy CLIL sa zapojilo spolu 16 vyučujúcich  a žiaci sa s touto metódou mohli stretnúť na týchto predmetoch:


    - Biológia
    - Dejepis
    - Etická výchova
    - Geografia
    - Hudobná výchova
    - Chémia
    - Informatika
    - Matematika   
    - Prírodoveda
    - Telesná výchova a šport
    - Vlastiveda
    - Výchova k manželstvu a rodičovstvu
    - Výtvarná výchova

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14