O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2010/2011


JÚN

V mesiaci jún sa v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu  (VMR) uskutočnili nasledovné aktivity:

-  so žiakmi 8. C triedy sa absolvovali dve stretnutia, kde hlavnými témami bolo: Nezodpovedné konanie a  AIDS – HIV – základné informácie.

  ilustrácia Cieľom prvej hodiny – Nezodpovedné konanie - bolo nastolenie problémovej úlohy, ktorá poskytla možnosť pouvažovať nad súvislosťami medzi sexuálnym správaním (konaním) a zodpovednosť. Na základe príbehu sa žiaci zamysleli nad konaním jeho hlavných aktérov a skúsili problém vyriešiť.

V rámci tejto vyučovacej hodiny bolo žiakom prezentované  3D – Vývoj plodu – prostredníctvom interakčnej tabule.

 ilustrácia

   Cieľom druhej hodiny – AIDS – HIV – základné informácie -  bolo poskytnúť žiakom     základné informácie o AIDS/HIV nákaze a spoločne pouvažovať o jej prevencii. V závere hodiny mali žiaci možnosť otestovať si svoje vedomosti v dotazníku.

 

 

- so žiakmi 2. B triedy sa absolvovala hodina  s témou Príchod na svet. Cieľom bolo žiakom poskytnúť prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca a podporiť správny emocionálny a kognitívny vývin. Žiaci mali možnosť v závere hodiny pracovať s pracovným listom – Čo potrebuje novorodenec?

 

- so žiakmi 5. D triedy sa absolvovala hodina s témou – Prečo to ľudia robia? Cieľom vyučovacie hodiny bolo pestovať vzťah detí k zdravému životnému štýlu, prevencia závislostí – uvažovanie nad ich príčinami. Uplynulé storočie možno právom  nazývať S T O R O Č Í M   Z Á V I S L O S T Í. Závislostí stále pribúda.

Lúčový diagram

   Žiaci pracovali vo dvojiciach  - riešili nasledovné úlohy:

a – vymyslieť, čo najviac príčin (dôvodov), prečo ľudia upadajú do konkrétnej  závislosti,

b – vymyslieť, čo najviac dôsledkov, ktoré môže so sebou priniesť konkrétna závislosť, keď jej človek úplne prepadne.

Ďalej žiaci pracovali s pracovnými listami o zdravom životnom štýle.

     

MÁJ

V mesiaci máj sa v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu  (VMR) uskutočnili nasledovné aktivity:

- dňa 10. 5. 2011 sme so žiakmi 8. C triedy uskutočnili interakčnú hru a úlohy k téme: Čo očakávam od partnera.

   Cieľom tejto interakčnej hry bolo pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania sa a pochopenia niektorých odlišností  v očakávaniach chlapcov a dievčat od partnerstva a manželstva.

   Každý človek vstupuje do vzťahu s nejakými viac či menej uvedomilustráciaovanými očakávaniami. Očakávania mužov a žien týkajúce sa vzťahu a správania partnera    v ňom sa navzájom líšia. Práve nepochopenie týchto odlišností môže robiť ľuďom problémy, spôsobovať nedorozumenia.

   Každý žiak mal možnosť samostatne pracovať s pracovnými listami – Zoznam očakávaní, Výber partnera (Charakter), Dotazník – charakteristika môjho budúceho partnera/partnerky.

 

- dňa 12. 5. 2011 sa uskutočnilo stretnutie  so žiakmi 2. B. Ústrednou témou bola interakčná hra - Zvieracie príbehy o rodine. 

   Cieľom bolo oboznámenie sa  s rozdelením rolí v rodine, pestovanie vzťahu ilustráciamedzi rodičmi a deťmi, rozvoj emocionality. Deti sa dozvedeli viac o živote  troch zvierat - veveričky, kukučky a sýkorky, a hlavne, ako sa tieto zvieratká starajú svoje mláďatká. S deťmi sme diskutovali, ako sú rozdelené roly v ich rodine (kto, čo robí, kto sa o čo stará), či by chceli mať raz svoje deti a ako by sa o ne starali.

 

 

- v dňoch 12. a 25. mája 2011 sa uskutočnili stretnutia so žiakmi tretieho ročníka (3.A, B, C). Témou stretnutia boli Zvieracie príbehy o rodine a Ráno v rodine.

   Interakčná hra „Ráno v rodine“ umožnila žiakom zamyslieť sa nad rozdelením rolí v rodine a viedla ich k tomu, aby mysleli nielen na seba, ale aj na potreby iných. V závere hodiny sa mohli žiaci viac vžiť do roly matky alebo otca. Zahrali sme si interakčnú hru – Ráno v rodine.

dňa 17. 5. 2011 sa uskutočnila beseda so žiakmi 4. C triedy na tému – Deň mojej mamy.

V úvode hodiny mali žiaci  možnosť svoje názory vyjadriť v ankete o rodine. Žiaci sa mali zamyslieť nad týmito otázkami:

ilustrácia1.      Na akých hodnotách by mala byť založená rodina? Myslíš, že dnešná rodina to aj spĺňa?

2.      Tvoja definícia rodiny.....??!

3.      Čo je úlohou rodiny?

4.      Chceš si aj ty raz založiť rodinu?  A prečo?

Ďalej sme so žiakmi čítali príbeh – Recept na krásu. Prostredníctvom tohto príbehu sa žiaci dozvedeli, čo je dôležité vo vzťahoch, ako aj v samotnej rodine. Vždy je potrebné rozprávať sa s ostatnými členmi rodiny. Nezostávať sám so svojimi ilustráciaproblémami. V závere hodiny žiaci formou tvorivej činnosti – kreslenia predstavili deň svojej mamy a viac si tak uvedomovali, koľko povinností má každá mama. Beseda bola venovaná Dňu matiek, ktorý sa oslavoval 8. mája.

 

ilustrácia

Tu sú niektoré z vyjadrení našich štvrtákov (odpovede na otázky z ankety):

Na akých hodnotách by mala byť založená rodina? Myslíš, že dnešná rodina to aj spĺňa?  

-          rodina by mala byť založená na láske a dôvere. Nie, nespĺňa.

-          vedieť porozprávať sa, rozumieť si,

-          navzájom si pomáhať.

 

Tvoja definícia rodiny.....

-          rodina je „skupinka ľudí“ , ktorí si navzájom pomáhajú a majú sa radi,

-          podľa mňa sú to ľudia, ktorí sa majú radi a navzájom sa podporujú.

 

Čo je úlohou rodiny?

-          starať sa o deti,

-          ľúbiť sa a podporovať sa.

  

Chceš si aj ta raz založiť rodinu? A prečo?

-          áno....lebo nechcem zostať sám....,

-          áno.....lebo mám rád deti,

-          nie.....chcem žiť sám...,

-          chcem si založiť rodinu....myslím, že rodina je „fajn vec“,

-          áno.....chcem mať veľkú rodinu.

 


APRÍL

 

Dňa 18. 4. 2011 sa v rámci rodičovského stretnutia rodičov žiakov 8. C triedy sme formou prezentácie predstavili predmet a úlohy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR).  

Následne po súhlase rodičov s dlhodobým plánom VMR (ktorý bude pravidelne pokračovať v deviatom ročníku) sa so žiakmi absolvovali  dve stretnutia s nasledovnými témami: Aký som – aký by som chcel byť – ako ma vidia iníČlovek a jeho psychika v dospievaní.  Cieľom prvého stretnutia bolo sebapoznávanie a poznávanie iných, podnietiť rozvoj kladných charakterových vlastností, rozvinúť komunikačné schopnosti a poskytnúť priestor na utváranie vzťahov. Cieľom druhého stretnutia bolo zamyslieť sa nad svojím vlastným zodpovedným správaním, skúsiť pochopiť vlastných rodičov, naučiť sa s nimi vychádzať, najmä v tomto pre niekoho ťažkom citovom období  - v puberte. V tomto období sa začína obdobie, keď sa dospievajúca osoba usiluje prvýkrát v priebehu vývoja o emancipáciu od rodiny, a tým sa mení aj štruktúra jeho/jej potrieb. Je to predovšetkým potreba samostatnosti, potreba správne diferencovať, potreba citovej reakcie, bezpečia a lásky, potreba slobodne rozvíjať svoje záujmy a potreba morálneho vedomia. Obidve témy boli  prezentované aj formou interakčnej hry.

 

V jednotlivých triedach 2. ročníka sme absolvovali besedy na témy: Zdravý životný štýl, dobré a zlé návyky, zlozvyky.

ilustrácia

Cieľom besied bolo formovať názory a postoje žiakov k téme závislosti, viesť ich k zodpovednosti za svoje konanie, spoločne pouvažovať nad našimi dobrými a zlými návykmi. Žiaci na hodinách pracovali aj s pracovnými listami  o zdravom životnom štýle. Naučili sme sa hit o zdraví: „Zdravie, radosť je byť fit!“

 

V dňoch od 11. – 20. apríla 2011 sa na druhom stupni v každom ročníku uskutočnili besedy s pani Malatincovou na tému Zdravá životospráva (besedy boli venované k Svetovému dňu Zdravia – 7.4.).  Žiaci sa mali možnosť zaujímavým spôsobom dozvedieť viac o zdravom životnom štýle.

 

 

MAREC

 

Žiaci 9. C triedy dňa 31. marca 2011 absolvovali interaktívnu hru a úlohy k téme partnerstvo – manželstvo a rodičovstvo.

Názov hry  - Kocka ......na základe tejto interakčnej hry mali možnosť sa lepšie spoznať, porozmýšľať, čo je pre nich cenné, čo majú, nemajú radi.  Cieľom tejto hry bolo v žiakoch pestovať schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, ďalej formovať v nich komunikačné zručnosti, odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, spoznávať iných prostredníctvom ich názorov, naučiť sa počúvať iných.

Žiaci 8. C triedy v dňoch 1. a 29. marca 2011 absolvovali interaktívnu hru a úlohy k témam:

1.     partnerstvo – manželstvo a rodičovstvo (interakčná hra pod názvom Kocka) a

2.     Pohlavie, rod a rodové stereotypy

Žiaci sa na základe interaktívnej hodiny na tému „Pohlavie, rod a rodové stereotypy“ dozvedeli rozdiel medzi pohlavím a rodom, čo znamenajú tieto jednotlivé pojmy, aké následky môžu vyvolať rodové stereotypy (rodové stereotypy môžu viesť nielen k obmedzeniam v našich životoch, ale ich dôsledky môžu byť ohrozujúce aj pre naše zdravie).

Aký záver si mohli žiaci zobrať z týchto poznatkov:

- ženy a muži (dievčatá a chlapci) sú rovnoprávne a rovnocenné ľudské bytosti. Podobností  medzi ženami a mužmi je oveľa viac, než rozdielov.

- každý chlapec alebo dievča má právo zvoliť si spôsob života, záujmy, výzor, oblečenie a svoje povolanie len na základe vlastného záujmu,

- nikdy nepodceňuj druhých, pretože sú chlapci alebo dievčatá, alebo vyzerajú a správajú sa inak, než sa očakáva,

- tvoj výzor / postava je len tvojou vecou, nenechaj sa ovplyvniť nereálnymi obrazmi a dotlačiť sa do neprirodzeného správania (stravovania, diét atď.)

   TVOJE TELO PATRÍ TEBE!

- nikto nemá právo nútiť ťa do ničoho, čo je proti tvojej vôli,  rozhoduj sa  sama / sám – rozhodni sa zodpovedne, podľa toho, čo cítiš a čo považuješ za správne, máš právo na ochranu pred rodovými stereotypmi.

 

So žiakmi 3. ročníka sme absolvovali vyučovacie hodiny s nasledovnými témami:

3. A, C v dňoch 29. a 30. marca 2011 .... téma – RODINNÉ PRAVIDLÁ

V každej rodine fungujú zaužívané pravidlá interakcie. Sú to akoby nepísané zákony, ktoré určujú, ako sa k sebe navzájom doma správame, čo sa smie a čo nie, kde sú hranice dovoleného a zakázaného. Žiaci si na základe interakčnej hry lepšie uvedomili niektoré pravidlá, požiadavky, zákazy a príkazy, ich dodržiavanie, či nedodržiavanie, ako aj súvislosť so vzťahmi v rodine. Žiaci si uvedomovali dôležitosť niekedy možno pre nich nepríjemných, no zároveň užitočných pravidiel a predpisov, spoločne sme objasňovali dôvody rodičovských stanovísk.  

3. B dňa 8. marca 2011 ....téma – SPRÁVANIE CHLAPCOV A DIEVČAT

Žiaci sa na základe interakčnej hry zamysleli nad správaním chlapcov a dievčat v ich veku, prípadne mohli pouvažovať, čo by chceli u seba zmeniť a tak prispieť aj k zlepšeniu medziľudských vzťahov v triede. Poukázali sme na rozdiely v správaní chlapcov a dievčat, je však dôležité, aby deti boli viac ohľaduplnejšie , čestnejšie a ochotné vzájomne si pomáhať.   

Dňa 23. 3. 2011 so žiačkami 8. C triedy sme navštívili fotovýstavu „In Mimino Veritas alebo nepijem na jeho zdravie“ v POS v Žiari nad Hronom. Bola to výstava fotografií budúcich mamičiek autora Martina Dubovského. Žiačky si mohli prezrieť zaujímavé fotografie a prečítať krásne myšlienky budúcich mám, ktoré pre svoje dieťatko urobia všetko a preto sa aj počas tohto nádherného očakávania svojho dieťatka vyhýbajú pitia alkoholu. Alkohol poškodzuje plod častejšie ako akákoľvek iná droga. Komplexu ťažkostí označených ako FAS (Fetal alkoholový syndróm) a iným poškodeniam spôsobeným konzumáciou alkoholu v tehotenstve je možné na 100 % zabrániť. Stačí N E P I Ť v tehotenstve žiadny alkohol!

Pani Ing. Estera dláčková, organizátorka tejto fotovýstavy, nám porozprávala o „neposlušných deťoch“, pričom veľakrát je ich správanie spôsobené FAS. Takéto deti nemáme trestať, ale snažiť sa ich pochopiť a pomôcť im.

Pani áčkovej sme so žiačkami prisľúbili hračky pre Klub náhradných rodín. Deti z týchto rodín sa tu budú s nimi hrať, pokiaľ ich rodičia budú hľadať riešenie svojich problémov.  

 

 

FEBRUÁR

 

Dňa 4.2.2011 sa na našej základnej škole uskutočnila beseda na tému: "Keď dospievam." Koordinátorka Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Ing. Lenka Tršová Husárová, v spolupráci s Mgr. Lenkou Rovňanovou (pedagogičkou UMB v Banskej Bystrici) zorganizovala pre žiakov piateho ročníka besedu na tému: "Keď dospievam."
Žiaci na základe zážitkového učenia na dvoch vyučovacích hodinách prezentovali vlastné poznatky o dospievaní a puberte. Žiaci najprv individuálne, potom v skupinách pracovali na témach - Dospievanie, Puberta (čo si žiaci predstavujú pod týmito pojmami), Ako vzniká život, Akú podobu môže mať láska.
Žiaci môžu čerpať ďalšie informácie z publikácií, ktoré sa venujú tejto problematike a sú venované žiakom tejto vekovej kategórie.
Dôležité je, aby deti neboli pod negatívnymi, skreslenými vplyvmi z televízie, z časopisov, internetu.
Deti si zlepšovali vyjadrovacie schopnosti a naučili sa prezentovať svoje názory na uvedenú tému.

 

Dňa 9.2.2011 sa na našej základnej škole uskutočnila beseda na tému: "Prejav svoju lásku a vďaku svojim blízkym." Koordinátorka Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Ing. Lenka Tršová Husárová, v spolupráci s Mgr. Vlastou Krátkou (starou mamou a bývalou pedagogičkou) zorganizovala pre žiakov štvrtého ročníka besedu na tému: "Prejav svoju lásku a vďaku svojim blízkym."
Žiaci formou zážitkového učenia vyjadrovali svoje vlastné predstavy a názory o priateľstve, láske a o ich dôležitosti v našom živote.
Pani Krátka deťom porozprávala, ako sa láska k rodičom prejavovala v jej detstve. Dôležité je, aby deti rodičom svoju lásku dokázali aj činmi, nielen slovami. Pani Krátka deťom porozprávala aj o sviatku sv. Valentína
Deti pracovali s pracovným listom, nakreslili srdce, ktoré porozdeľovali na diely rozličnej veľkosti, ktoré poukazovali na to, kto má v ich srdci koľko miesta.
Je veľmi dôležité, aby si deti uvedomili aj svoju hodnotu. Od toho sa potom odvíja aj vzťah k ostatným ľuďom. Ostatných ľudí môžeme mať radi do tej miery, ako máme radi sami seba.
Ďalej deti na ďalší papier napísali svoj vlastný pohľad na lásku. Tu je ukážka jedného z nich: "Láska je, keď... máš niekoho rád, keď k niekomu niečo cítiš a keď myslíš aj na iných a nielen na seba." Deti si na základe vlastnej tvorby a jej prezentácie zlepšovali vyjadrovacie schopnosti a naučili sa prezentovať svoje názory na uvedenú tému.
S deťmi sme v ďalšej časti besedy vytvorili sieť priateľstva. Deti vysvetľovali, prečo je ten druhý pre nich kamarát.
V závere besedy deti dostali prefotené listy s obrázkami, ktoré si môžu vyfarbiť a darovať osobe, ktorú najviac ľúbia.

 

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14