O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2014/2015

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno – vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)  

 

Máj 2014

Beseda pre žiačky 9. ročníka na tému – Kultivované dospievanie a vývinové úlohy tohto obdobia, rodové stereotypy, zásady bezpečného správania.

 

Apríl 2014

Žiačky 9. ročníka absolvovali besedu na tému Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov. Fyzické a psychické zmeny v období dospievania. Zásady bezpečného správania. Žiačky si prehĺbili svoje poznatky z biológie človeka, zoznámili sa s novými pojmami z oblasti anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, dôležitosť sme kládli na hygienu a prevenciu.

Marec 2014

V marci sa uskutočnila beseda pre žiačky 6. ročníka na tému Čas premien. Témou prednášky boli fyzické a psychické zmeny v období puberty, menštruácia, typy vložiek, tampóny, osobná hygiena.

So žiačkami 9. ročníka sa uskutočnilo stretnutie na tému Anorexia a bulímia. Dievčatá sa dozvedeli základné rozdiely, prejavy týchto psychických ochorení, následky a možnosti pomoci pri týchto ochoreniach.

 

December 2014

1. 12. 2014 – Svetový deň boja proti AIDS

Podporili sme kampaň, ktorá má význam z hľadiska informovanosti a prevencie mladých ľudí na tému HIV/AIDS a drogových závislostí. Nezatvárame oči pred problémom, ktorý sa týka každého z nás. S narastajúcim problémom vyznieva väčšia potreba zapojenia sa do spoločenskej kampane s cieľom zníženia dôsledkov tohto celosvetovo ohrozujúceho ochorenia. Prevencia na našej škole nám nie je cudzia. Čo je červená stužka? Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku.

Aktivity kampane Červené stužky boli organizované v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí, RNDr. Monikou Rajčanovou:

- žiaci 8. a 9. ročníka na hodinách informatiky absolvovali online testy o HIV, AIDS a o kampani Červené stužky 

- rozhlasová relácia na tému Svetového dňa boja proti AIDS

 - premietanie filmu Anjeli, videoprojekcia spojená s besedou na túto tému, vypracovanie dotazníkov o HIV/AIDS 

- vypracovane záverečnej správy o kampani na našej škole

Ohlasy žiakov na kampaň sú jednoznačne pozitívne, akcia prispela k zvýšeniu povedomia v oblasti prevencie AIDS. Určite sa do takýchto aktivít zapojíme i budúci rok.

November 2014

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň si každoročne pripomíname Európsky týždeň boja proti drogám. Droga sa stala realitou súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života ďalšie drogy, po ktorých siaha čoraz viac mladých ľudí. Pred niekoľkými rokmi sme sa s drogami stretávali len pri medicínskom použití. S narkomanmi a pašerákmi drog len vo filmoch a kinách. V súčasnosti je tento problém naliehavý, pretože už i v menších mestách sú nielen konzumenti rôznych drog, ale i distribútori. Drogy nie sú nič abstraktné. Neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu. Preto aj na našej škole prebehlo v tomto týždne veľa zaujímavých aktivít, ktorými sme bojovali proti drogám a drogovej závislosti.

Na našej škole sa uskutočnili nasledovné aktivity:

- žiaci druhého stupňa sa v tento týždeň zapojili do súťaže o zhotovenie najoriginálnejšieho projektu na tému „VYBRAL SOM SI ŽIVOT, NIE DROGY...“

 

- žiaci 8. ročníka sa zúčastnili besied s príslušníkom PZ v Žiari nad Hronom na tému Drogy a iné návykové látky (kpt. PaedDr. Jana Čehiová)

- žiaci 7., 8. a 9. ročníka absolvovali kvíz - Fajčenie a drogy

- žiaci 9. ročníka absolvovali besedu na tému – Čo spôsobujú jednotlivé druhy drog

 

Ďalšie aktivity VMR:

- zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky,

- so žiakmi 9. ročníka sme absolvovali besedy s príslušníkom PZ v Žiari nad Hronom na tému Sexuálne násilie a zneužívanie detí. (mjr. Ing. B. Šťastný)

Pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma. Ide o značne rozšírený problém. Žiakom bolo poskytnuté veľké množstvo informácií, ktoré im umožnili pochopiť nastolené problematiky. Taktiež žiakom pomôcť orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne zareagovať.

 

 

Október 2014

So žiakmi 9. ročníka sme absolvovali stretnutie na tému - Keď tradície bolia: V mene rodinnej cti - vražda, Kameňovanie pre mravnosť národa, Obriezka alebo kto je tu pánom (Afrika). Cieľom tejto časti bolo vytvoriť priestor pre diskusiu, argumentáciu, výmenu názorov, prehlbovať citlivosť k ľudským právam a rozvíjať toleranciu, ďalej uvedomiť si rozdiel medzi „tradíciou“ a porušovaním ľudských práv.

September 2014

- so žiakmi 9. ročníka   sme absolvovali vstupný vedomostný test z predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Priemerný výsledok za celý ročník bol 69 %,

- zaregistrovali sme sa do ôsmeho ročníka kampane Červené stužky.

 

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

           

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14