O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2011/2012

 

Jún 2012

So žiakmi 6. a 7. ročníka sme absolvovali stretnutia na tému Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov. Fyzické a psychické zmeny v období dospievania. Zásady bezpečného správania.

 

 

Máj 2012

 Žiaci 4. ročníka absolvovali stretnutia  na tému Ako vzniká život. Hodiny boli spojené so sledovaním filmu – Bol raz jeden život (časť Zrodenie).  Základnou témou bol vznik a vývoj nového jedinca, ale i zmien v organizme dieťaťa v období puberty.

 

Žiačky 6. ročníka absolvovali besedy s názvom – Čas premien.

 

So žiakmi 9. C triedy sme pracovali s webovou stránkou – www.puberta.sk.

 

 

 

Apríl 2012

So žiakmi 9. C triedy sme absolvovali stretnutie na tému Sexuálne násilie a zneužívanie detí. Pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma, ide o značne rozšírený problém. Cieľom bolo poskytnúť žiakom dostatočné množstvo vedomostí, ktoré im umožnia pochopiť problematiku sexuálneho zneužívania a stým spätého nebezpečenstva. Pomôcť žiakom orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne reagovať.

 

   

 

So žiakmi 9. C triedy sme vyplnili dotazník o sexuálnom správaní dospievajúcich žiakov, v ktorom žiaci mali možnosť písať aj svoje názory na sexuálnu výchovu. Tu sú niektoré z odpovedí: „...mali by sme sa všetko dozvedieť, veď máme na to právo.., ..určite nám sexuálna výchova niečo dala, hodina boli veľmi zaujímavé, myslím, že by sa v tom malo ďalej pokračovať,....takéto hodiny by mali byť častejšie,....“

                                                                                                      

 

Marec 2012

So žiakmi 6. a 7. ročníka sme absolvovali stretnutia na tému Fyzické a psychické zmeny v období dospievania, anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov.  Žiaci  si prehĺbili svoje poznatky z biológie človeka, zoznámili sa s novými pojmami z oblasti anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, dôležitosť sme kládli na hygienu a prevenciu.

 

 

Február 2012

V mesiaci február 2012 sa uskutočnili nasledovné aktivity:

Blok textu: So žiakmi 9. C triedy sme absolvovali stretnutie s témou Sexualita, Sexuálne a reprodukčné obdobie – základné vymedzenie, normy a hodnoty, právny základ. Cieľom stretnutia bolo rozvíjať u žiakov schopnosť aktívne riešiť problémy, upevniť v nich vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť. Pojem sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sa v ostatných rokoch stal bežnou súčasťou „ľudskoprávneho“ slovníka. Plánované rodičovstvo znamená princíp slobodnej voľby mať, alebo nemať deti, ako aj slobodné rozhodnutie o počte a čase ich narodenia. So žiakmi sme spoločne diskutovali o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, boli informovaní o súčasnom stave – miere tehotenstiev tínedžeriek - v rámci krajín EÚ, o povinnostiach Slovenskej republiky v oblasti právneho základu sexuálnych a reprodukčných práv. Na stretnutí sme sa venovali niektorým témam z tejto oblasti, a to: antikoncepcia a plánovanie rodičovstva vrátane interrupcie (žiaci mali možnosť uvedomiť si problematiku umelého prerušenia tehotenstva a klady a zápory rozličných právnych úprav v tejto oblasti, ujasniť si svoj vlastný názor na túto tému, dokázať ho formulovať), tehotenstvo a prenatálna starostlivosť, liečba neplodnosti – umelé oplodnenie, sexuálna výchova a informovanosť, pohlavne prenosné infekcie, choroby reprodukčného systému žien (rakovina prsníka, maternice,..), násilie páchané na ženách, obchodovanie so ženami a nútená prostitúcia.   V poslednej časti hodiny sme venovali čítaniu troch textov – Keď tradície bolia: V mene rodinnej cti - vražda, Kameňovanie pre mravnosť národa, Obriezka alebo kto je tu pánom (Afrika). Cieľom tejto časti bolo vytvoriť priestor pre diskusiu, argumentáciu, výmenu názorov, prehlbovať citlivosť k ľudským právam a rozvíjať toleranciu, ďalej uvedomiť si rozdiel medzi „tradíciou“ a porušovaním ľudských práv.

- So žiačkami 9. C triedy sme absolvovali stretnutie na tému Plánované rodičovstvo. Bližšie sme sa venovali týmto otázkam -  história antikoncepcie,  prehľad antikoncepčných metód, interrupcia ako etický problém. Otázka antikoncepcie je vo verejnosti jednou z najdiskutovanejších a najkontroverznejších tém. Žiačky na základe príbehu mali možnosť ujasniť si svoje postoje v otázkach antikoncepcie.

- So žiakmi 3. a 4. ročníka sme absolvovali stretnutia na tému – Rovnoprávnosť pohlaví, Správanie chlapcov a dievčat. Žiaci sa na základe interakčnej hry zamysleli nad správaním chlapcov a dievčat v ich veku, prípadne mohli pouvažovať, čo by chceli u seba zmeniť a tak prispieť aj k zlepšeniu medziľudských vzťahov v triede. Poukázali sme na rozdiely v správaní chlapcov a dievčat, je však dôležité, aby deti boli viac ohľaduplnejšie , čestnejšie a ochotné vzájomne si pomáhať. V druhej časti hodiny sme sa venovali interakčnej hre Aký som – aký by som chcel byť – ako ma vidia iní. Cieľom  bolo sebapoznávanie a poznávanie iných, podnietiť rozvoj kladných charakterových vlastností, rozvinúť komunikačné schopnosti a poskytnúť priestor na utváranie vzťahov.

Január 2012

 

V mesiaci január sme absolvovali so žiakmi 9. C triedy stretnutie s témou Anatómia a fyziológia pohlavných orgánov.

Žiaci  si prehĺbili svoje poznatky z biológie človeka, zoznámili sa s novými pojmami z oblasti anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, dôležitosť sme kládli na hygienu a prevenciu.

 

 

V mesiaci december sa uskutočnili nasledovné aktivity:

 

1. 12. 2011 – Svetový deň boja proti AIDS

 

Podporili sme kampaň, ktorá má význam z hľadiska informovanosti a prevencie mladých ľudí na tému HIV/AIDS a drogových závislostí. Nezatvárame oči pred problémom, ktorý sa týka každého z nás. S narastajúcim problémom vyznieva väčšia potreba zapojenia sa do spoločenskej kampane s cieľom zníženia dôsledkov tohto celosvetovo ohrozujúceho ochorenia. Prevencia na našej škole nám nie je cudzia.

Od VMR, december
 

1. decembra 2011 sme na našej škole uskutočnili nasledovné aktivity:

- Cez 1. vyučovaciu hodinu:

     - rozdávanie červených stužiek do jednotlivých tried,

     - rozhlasová relácia na tému Svetového dňa boja proti AIDS.

 

Vyučovanie (5 vyučovacích hodín) prebiehalo v dvoch interaktívnych učebniach:

Tri besedy s pani Malatincovou, pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, v spolupráci s Červeným krížom:

- prednáška a beseda o HIV/AIDS a o látkových a nelátkových závislostiach a chorobách s nimi spojených, Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie človeka – prevencia závislostí – 5. ročník (výber žiakov) + žiaci 6. A, B

- prednáška a beseda o HIV/AIDS a o látkových a nelátkových závislostiach a chorobách s nimi spojených, Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie človeka – prevencia závislostí – 7. ročník (výber žiakov) + žiaci 6. C,

- prednáška a beseda o HIV/AIDS a o látkových a nelátkových závislostiach a chorobách s nimi spojených, Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie človeka – prevencia závislostí – 3. a 4. ročník (výber žiakov)

Od VMR, december
 - premietanie filmu Anjeli , videoprojekcia spojená s besedou na túto tému, vypracovanie dotazníkov o HIV/AIDS – 9. ročník (výber žiakov)

Od VMR, december

- interaktívne vyučovanie v anglickom jazyku na tému Závislosti, HIV/AIDS, Zdravý životný štýl – 8. a 9. ročník (výber žiakov) + vypracovanie plagátu

Od VMR, december

- HIV/AIDS a slávne osobnosti ..... 20. výročie úmrtia Freddieho Mercuryho - 8. – 9. ročník (výber žiakov) – prezentácia spojená s diskusiou, riešenie dotazníkov, vypracovanie plagátu

 
Od VMR, december
 - výtvarné aktivity - Tvorba kvapky krvi a červenej stužky + vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu – pitie šípkového čaju, jedenie jabĺčok - výber žiakov z 2. stupňa

 
 
 Ohlasy žiakov na kampaň sú jednoznačne pozitívne, akcia prispela k zvýšeniu povedomia v oblasti prevencie AIDS. Určite sa do takýchto aktivít zapojíme i budúci rok.  

 

-  8. decembra 2011 sa počas troch vyučovacích hodín uskutočnili prednášky spojené s diskusiou  - Sexuálne násilie a zneužívanie detí ako trestný čin - pre žiakov 9. ročníka (triedy 9. A, B, C) s pánom Ing. Branislavom Šťastným, príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky, Okresného riaditeľstva PZ v Žiari nad Hronom

Témou prednášky bolo:

-          členenie polície na území SR, úlohy polície

-          informácie k OP (nadobudnutie, zneužitie)

-          trestná zodpovednosť

-          krádež

-          tresty za trestný čin

-          čo je to výkon väzby, výkon trestu

-          drogy

-          aký je rozdiel medzi krádežou a lúpežou

-          výtržníctvo

-          sexuálne násilie - znásilnenie, donútený pohlavný styk, sexuálne zneužívanie detí .

Pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma. Ide o značne rozšírený problém.

Žiakom bolo poskytnuté veľké množstvo informácií, ktoré im umožnili pochopiť nastolené problematiky. Taktiež žiakom pomôcť orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne zareagovať.

 

-  pre žiačky 9. C triedy sa uskutočnila prezentácia spojená s diskusiou na tému – 9 mesiacov o tom a Neodfajčime im detstvo.  Žiačky sa dozvedeli viac informácií o tehotenstve, vývoji plodu, čo škodí tehotenstvu, zdravý životný štýl počas tehotenstva, vplav fajčenia a alkoholu na prenatálny vývoj dieťaťa, fajčenia a zdravie,.. )

 

-  so žiakmi 3. ročníka sme absolvovali stretnutie s témou –  Vedieť povedať nie a Rodinné pravidlá.

Hlavným cieľom prvej témy – Vedieť povedať nie  (krimi –príbeh) bol komunikačný tréning – nácvik bezpečného správania sa žiakov v rizikových situáciách. Žiaci boli informovaní o sexuálnych deviantoch. Dôležitou úlohou bola prevencia sexuálne motivovaných trestných činov.  Cieľom druhej témy – Rodinné pravidlá  bolo žiakom pomôcť lepšie si uvedomiť niektoré pravidlá, požiadavky, zákazy a príkazy, ich dodržiavanie alebo nedodržiavanie, ako aj ich súvislosť so vzťahmi v rodine, pomôcť žiakom vyrovnať sa aj s nepríjemnými, no zároveň užitočnými pravidlami a predpismi, objasňovať so dôvody rodičovských stanovísk.

so žiakmi 7.ročníka sme absolvovali stretnutie s témou – Kultivované dospievanie a vývinové úlohy tohto obdobia, chcem byť sám sebou v názoroch, postojoch i v správaní....interakčná hra – Aký som, aký by som chcel byť, ako ma vidia iní.

Cieľom interakčnej hry bolo umožniť sebapoznávanie a poznávanie iných, podnietiť rozvoj kladných charakterových vlastností, rozvinúť komunikačné schopnosti a poskytnúť priestor na utváranie vzťahov.

 

 

V mesiaci november sa uskutočnili nasledovné aktivity:

 

Pokračovanie v aktivitách kampane Červené stužky: 

- príprava, zhotovenie červených stužiek

- prezentácia, prednáška spojená s diskusiou na tému HIV/AIDS, závislosti, situácia vo svete, na Slovensku, osobnosti postihnuté týmto ochorením - výber žiakov z 8. – 9. ročníka

- ukončenie výtvarnej súťaže kampane Červené stužky (do 17. novembra 2011)

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu –

1. so žiakmi 4. ročníka (4. A, B, C) sme absolvovali stretnutie s témou – Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie človeka. Cieľom stretnutia bolo poukázať na príčiny a dôsledky užívania alkoholu, drog a fajčenia. Žiaci v každej triede vypracovali plagát s touto tematikou.

Od VMR, december

2. prezentácia spojená s besedou so žiačkami 9. C triedy na tému Fetal – alkoholový syndróm. Alkohol je najrozšírenejšou spoločensky tolerovanou drogou. Fetal - alkoholový syndróm (FAS) a iné poruchy vzniknuté pôsobením alkoholu na plod sa zaraďujú do skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré sú dôsledkom konzumácie alkoholu tehotnou ženou. Žiačky mali možnosť prostredníctvom prezentácie porovnať odlišnosti v poznávaní a vnímaní sveta osôb, ktoré boli počas vnútromaternbruškoicového vývinu vystavené pôsobeniu alkoholu. Medzi druhotné poškodenia patrí: únava, záchvaty zlej nálady, agresivita, strach, klamanie, problémy doma a v škole, užívanie drog, alkoholu, psychické problémy.

 

3. so žiakmi šiesteho ročníka sme absolvovali stretnutie na tému Kultivované dospievanie a vývinové úlohy tohto obdobia, chcem byť sám sebou v názoroch, postojoch i správaní. Názov hry - Kocka ......na základe tejto interakčnej hry mali možnosť sa lepšie spoznať, porozmýšľať, čo je pre nich cenné, čo majú, nemajú radi. Cieľom tejto hry bolo v žiakoch pestovať schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, ďalej formovať v nich komunikačné zručnosti, odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, spoznávať iných prostredníctvom ich názorov, naučiť sa počúvať iných.

4. so žiakmi prvého a druhého ročníka (výber žiakov) sme absolvovali prezentáciu spojenú s besedou na tému Naše zdravie. Žiaci mali možnosť popremýšľať, čo je pre naše zdravie dobré a čo nie. Porozprávali sme sa o zdravom a nezdravom životnom štýle.

 

 

V mesiaci október 2011 sa uskutočnili nasledovné aktivity:

 

 1. Aktivity kampane Červené stužky (všetky tieto aktivity boli organizované v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí, RNDr. Monikou Rajčanovou):  

Ø  vytvorenie informačného panela v našej škole s tematikou HIV/AIDS

Ø  vytvorenie vlastného školského plagátu kampane – žiaci 6. D triedy

Ø  aktivity tried 6. D a 7. C ku Dňu zdravej výživy – 17. 10. 2011

Ø  pokračovať vo výtvarnej súťaži kampane (v spolupráci s Mgr. Jozefom Rochovským – učiteľom výtvarnej výchovy)

Ø  besedy s pani Malatincovou, pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pre žiakov 5. ročníka (triedy 5. A, B, C) na tému Zdravý životný štýl

 

Čo je červená stužka?

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku.

2.      Aktivity Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Ø  So žiakmi 9. C  triedy a všetkých tried 7. ročníka sme absolvovali  vstupné vedomostné testy   - priemerný výsledok v % :  9. C tried – 52,78 %, 7. ročník – 39, 88 % (7. A – 37, 78 %, 7. B – 35, 38 %, 7. C – 46, 47 %)

Ø  V dňoch 19. – 20. októbra 2011 som sa zúčastnila V. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Sexuality V a 9. slovenskej konferencie o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove v Banskej Bystrici

V každej triede v 3.  a 7. ročníku sa uskutočnil kvíz o zdravom životnom štýle (venované ku Dňu zdravej výživy). Cieľom stretnutí bol zdravý životný štýl. Žiaci pracovali s pracovnými listami, kde riešili úlohy: čo (ne)prospieva nášmu zdraviu, režim dňa žiakov – pracovný, mimopracovný, voľný čas, potravinová pyramída, vytvorenie jedálneho lístka na jeden deň, ktorý obsahoval potraviny, jedlá, nápoje, ktoré im chutia a sú zároveň zdravé. Potravinová pyramída rozdeľuje jednotlivé zložky potravy do samostatných skupín podľa ich vlastností, obsahu živín a aj do určitej frekvencie, v akej tieto potraviny máme konzumovať. Jesť treba všetko, ale v správnej miere.

OBDOBIE DOSPIEVANIA  je oveľa jednoduchšie, ak sa deti o seba starajú!!!(dostatok spánku, aktivity, zdravej výživy, dostatok tekutín, predovšetkým pitnej vody,....).

 

 Deti si na základe vlastnej tvorby a jej prezentácie zlepšovali vyjadrovacie schopnosti a naučili sa prezentovať svoje názory na uvedenú tému.

 

 

So žiakmi 9. C triedy sme absolvovali stretnutie s témou Človek a jeho psychika v dospievaní. Cieľom aktivít v tejto téme bolo jednoduchým, deťom blízkym spôsobom vysvetliť základné pojmy, ako sú láska, priateľstvo, partnerské vzťahy, fyzické a psychické zmeny v období dospievania. Puberta je prechod z detstva do dospievania. Je to premena tela, myslenia a pocitov.

Formou prezentácií (pre chlapcov a dievčatá) mali žiaci možnosť viac sa dozvedieť o dospievaní, o zmenách na ich tele počas tohto obdobia, o prudkých psychických zmenách, o menštruácii, ... . V priebehu stretnutia žiaci riešili problematiku „ideálneho tela“. Cieľom bolo získať nadhľad na „ideálnym“ obrazom ľudského tela prezentovaným médiami (žiaci sa zamýšľali nad otázkami – čo si myslia o ideálnom tele, ako by definovali ideálne telo, sú ich ideály dosiahnuteľné, ako si predstavujú ideálne telo chlapci a dievčatá, aký vplyv má tlak zo strany médií na ženy a na  mužov , ako ovplyvňuje ich správanie???).

Je dôležité , aby deti neboli pod negatívnymi, skreslenými vplyvmi z televízie, z časopisov, internetu.
Deti si zlepšovali vyjadrovacie schopnosti a naučili sa prezentovať svoje názory na uvedenú tému.

„Milujú okázalo rozmarný život, majú zlé spôsoby, opovrhujú autoritou, nerešpektujú dospelých, trávia čas tým, že sa flákajú a kvákajú spolu. Odporujú svojim rodičom, spoločnosť a rozprávanie sa je ich jediným zaneprázdnením, nenásytne jedia a tyranizujú svojich učiteľov.“ – Sokrates (Artlová, 1994)

 

 

 

„Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske, úcte a službe slabším.“

 

 V septembri 2011 sa v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu ♀♂ (VMR) uskutočnili nasledovné aktivity:

 

Ø  So žiakmi 4. ročníka (triedy 4. A, B, C) sme absolvovali stretnutia s témou Výchova v rodine. 

Obsahovým zameraním stretnutí bolo: Definícia rodiny, Význam rodiny v našom živote, Náhradná rodina. Cieľom bolo zamerať pozornosť detí na dôležitosť rodiny v našom živote a na problém náhradnej rodinnej výchovy, zvýšiť ich informovanosť v danom smere, posilniť sociálne a etické cítenie žiakov, najmä schopnosť vcítiť sa do problémov iných ľudí, učiť ich láske, svedomitosti a obetavosti a ochrane slabších. V závere hodiny žiaci pracovali s pracovným listom – Ako trávim čas so svojou rodinou. Riešili nasledovné úlohy: čo patrí k rodinným obľúbeným činnostiam, čo patrí a nepatrí k zdravému životnému štýlu rodiny, vytvorili plán pre svoju rodinu, ako príjemne stráviť nedeľu.

 

                                                        

Ø  So žiakmi 6. ročníka (triedy 6. A, B, C) sme absolvovali stretnutia s témou Priateľstvo a rodina.                                                           Obsahovým zameraním stretnutí bolo: Význam rodiny a priateľstva v našom živote. V úvode hodiny žiaci absolvovali vstupný vedomostný test z predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu (priemerný výsledok v %  za  triedy  6. A, B, C – 40 %).

Cieľom stretnutia bolo poukázať na dôležitosť priateľstva a rodiny v našom živote, na funkcie rodiny – reprodukčná, ekonomická, výchova, emocionálna a ochranná funkcia. V závere hodiny žiaci pracovali s pracovným listom – Ako trávim čas so svojou rodinou. Riešili nasledovné úlohy: čo patrí k rodinným obľúbeným činnostiam, čo patrí a nepatrí k zdravému životnému štýlu rodiny, vytvoriť plán pre svoju rodinu, ako príjemne stráviť nedeľu.

                                                         Ing. L. Tršová Husárová, koordinátorka VMR

 

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14