O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2012/2013

 

September 2012

1) prezentácia spojená s besedou na tému Fetal – alkoholový syndróm pre žiačky 9. ročníka (triedy 9. A, 9. B). Alkohol je najrozšírenejšou spoločensky tolerovanou drogou. Fetal - alkoholový syndróm (FAS) a iné poruchy vzniknuté pôsobením alkoholu na plod sa zaraďujú do skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré sú dôsledkom konzumácie alkoholu tehotnou ženou. Žiačky mali možnosť prostredníctvom prezentácie porovnať odlišnosti v poznávaní a vnímaní sveta osôb, ktoré boli počas vnútromaternicového vývinu vystavené pôsobeniu alkoholu. Medzi druhotné poškodenia patrí: únava, záchvaty zlej nálady, agresivita, strach, klamanie, problémy doma a v škole, užívanie drog, alkoholu, psychické problémy.

 

2) so žiakmi 9. B triedy sme absolvovali vstupný vedomostný test z predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Priemerný výsledok za celú triedu bol 58 %.

 

3) so žiakmi 9. B triedy sme absolvovali stretnutie na tému - Keď tradície bolia: V mene rodinnej cti - vražda, Kameňovanie pre mravnosť národa, Obriezka alebo kto je tu pánom (Afrika). Cieľom tejto časti bolo vytvoriť priestor pre diskusiu, argumentáciu, výmenu názorov, prehlbovať citlivosť k ľudským právam a rozvíjať toleranciu, ďalej uvedomiť si rozdiel medzi „tradíciou“ a porušovaním ľudských práv.

 

Október 2012

1) so žiakmi 9. A triedy sme absolvovali vstupný vedomostný test z predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Priemerný výsledok za celú triedu bol 64 %.

2) So žiakmi 9. A a 9. B triedy sme absolvovali stretnutia na tému Sexuálne násilie a zneužívanie detí. Pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma, ide o značne rozšírený problém. Cieľom bolo poskytnúť žiakom dostatočné množstvo vedomostí, ktoré im umožnia pochopiť problematiku sexuálneho zneužívania a stým spätého nebezpečenstva. Pomôcť žiakom orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne reagovať.

November 2012

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň si každoročne pripomíname Európsky týždeň boja proti drogám. Droga sa stala realitou súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života ďalšie drogy, po ktorých siaha čoraz viac mladých ľudí. Pred niekoľkými rokmi sme sa s drogami stretávali len pri medicínskom použití. S narkomanmi a pašerákmi drog len vo filmoch a kinách. V súčasnosti je tento problém naliehavý, pretože už i v menších mestách sú nielen konzumenti rôznych drog, ale i distribútori. Drogy nie sú nič abstraktné. Neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu. Preto aj na našej škole prebehlo v tomto týždne veľa zaujímavých aktivít, ktorými sme bojovali proti drogám a drogovej závislosti.

 

Na našej škole sa uskutočnili nasledovné aktivity:

- žiaci 4. ročníka absolvovali besedu na tému Zdravý životný štýl

stvrtaci

- žiaci druhého stupňa sa v tento týždeň zapojili do súťaže o zhotovenie najoriginálnejšieho projektu na tému „VYBRAL SOM SI ŽIVOT, NIE DROGY...“

1. miesto získali – žiačky 9. A – Balážová, Bahnová, Uhrovičová, Hlaváčová

ziacky

2. miesto – 8. A – V. Beňová, K. Kantorová

ziacky

3. miesto – 5. A – A. Hrmo SRDEČNE GRATULUJEME!!!

ziacky

- žiaci 8. ročníka sa zúčastnili besied s príslušníkom PZ v Žiari nad Hronom na tému Drogy a iné návykové látky (mjr. Ing. M. Páleník)

- žiaci 7., 8. a 9. ročníka absolvovali kvíz - Fajčenie a drogy

- žiaci 7. ročníka absolvovali besedy na tému Závislosti

- v rámci telesnej výchovy boli vyučovacie hodiny venované športovým aktivitám pod heslom Hlavnou zbraňou proti drogám je šport!  

- na hodinách Informatiky sa žiaci 7. A , 8. A a 8. C venovali tejto tematike formou powerpointových prezetácií

 

Ďalšie aktivity VMR:

- zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky, nezískali sme však žiadne ocenenie.

- so žiakmi 9. ročníka sme absolvovali besedy s príslušníkom PZ v Žiari nad Hronom na tému Sexuálne násilie a zneužívanie detí. (mjr. Ing. B. Šťastný)

ziacky

Pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma. Ide o značne rozšírený problém. Žiakom bolo poskytnuté veľké množstvo informácií, ktoré im umožnili pochopiť nastolené problematiky. Taktiež žiakom pomôcť orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne zareagovať.

 

December 2012

1. 12. 2011 – Svetový deň boja proti AIDS

Podporili sme kampaň, ktorá má význam z hľadiska informovanosti a prevencie mladých ľudí na tému HIV/AIDS a drogových závislostí. Nezatvárame oči pred problémom, ktorý sa týka každého z nás. S narastajúcim problémom vyznieva väčšia potreba zapojenia sa do spoločenskej kampane s cieľom zníženia dôsledkov tohto celosvetovo ohrozujúceho ochorenia. Prevencia na našej škole nám nie je cudzia. Čo je červená stužka? Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku.

Aktivity kampane Červené stužky boli organizované v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí, RNDr. Monikou Rajčanovou:

- žiaci 7. a 8. ročníka na hodinách informatiky absolvovali online testy o HIV, AIDS a o kampani Červené stužky

- vytvorenie informačného panela v našej škole s tematikou HIV/AIDS

- rozhlasová relácia na tému Svetového dňa boja proti AIDS

- vypracovane záverečnej správy o kampani na našej škole

Ohlasy žiakov na kampaň sú jednoznačne pozitívne, akcia prispela k zvýšeniu povedomia v oblasti prevencie AIDS. Určite sa do takýchto aktivít zapojíme i budúci rok.

Január 2013

 Pre žiačky 9. A a B  triedy sa uskutočnila prezentácia spojená s diskusiou na tému – 9 mesiacov o tomNeodfajčime im detstvo.  Žiačky sa dozvedeli viac informácií o tehotenstve, vývoji plodu, čo škodí tehotenstvu, zdravý životný štýl počas tehotenstva, vplav fajčenia a alkoholu na prenatálny vývoj dieťaťa, fajčenia a zdravie,.. )

Február 2013

 

So žiačkami 9. A a B triedy sme absolvovali stretnutie na tému Plánované rodičovstvo. Bližšie sme sa venovali týmto otázkam -  história antikoncepcie,  prehľad antikoncepčných metód, interrupcia ako etický problém. Otázka antikoncepcie je vo verejnosti jednou z najdiskutovanejších a najkontroverznejších tém. Žiačky na základe príbehu mali možnosť ujasniť si svoje postoje v otázkach antikoncepcie.

V závere hodiny sme čítali zaujímavý článok – Spoveď bulimičky /skutočný príbeh/.  Žiačky sa dozvedeli viac informácií o nebezpečnom spôsobe života bulimičiek, či anorektičiek.

Marec 2013

 Žiačky 9. ročníka absolvovali besedu na tému Sexualita, Sexuálne a reprodukčné obdobie, Základné vymedzenie, normy a hodnoty, právny základ. Cieľom stretnutia bolo rozvíjať u žiakov schopnosť aktívne riešiť problémy, upevniť v nich vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť. Pojem sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sa v ostatných rokoch stal bežnou súčasťou „ľudskoprávneho“ slovníka. Plánované rodičovstvo znamená princíp slobodnej voľby mať, alebo nemať deti, ako aj slobodné rozhodnutie o počte a čase ich narodenia. So žiakmi sme spoločne diskutovali o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, boli informovaní o súčasnom stave – miere tehotenstiev tínedžeriek - v rámci krajín EÚ, o povinnostiach Slovenskej republiky v oblasti právneho základu sexuálnych a reprodukčných práv. Na stretnutí sme sa venovali niektorým témam z tejto oblasti, a to: antikoncepcia a plánovanie rodičovstva vrátane interrupcie (žiaci mali možnosť uvedomiť si problematiku umelého prerušenia tehotenstva a klady a zápory rozličných právnych úprav v tejto oblasti, ujasniť si svoj vlastný názor na túto tému, dokázať ho formulovať), tehotenstvo a prenatálna starostlivosť, liečba neplodnosti – umelé oplodnenie, sexuálna výchova a informovanosť, pohlavne prenosné infekcie, choroby reprodukčného systému žien (rakovina prsníka, maternice,..), násilie páchané na ženách, obchodovanie so ženami a nútená prostitúcia.

3

 

Apríl 2013

 

1.        žiačky 9. ročníka absolvovali besedu na tému Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov. Fyzické a psychické zmeny v období dospievania. Zásady bezpečného správania. Žiačky  si prehĺbili svoje poznatky z biológie človeka, zoznámili sa s novými pojmami z oblasti anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, dôležitosť sme kládli na hygienu a prevenciu.

2.        žiačky 9. ročníka vyplnili Dotazník o sexuálnom správaní dospievajúcich žiakov. V záverečnej časti dotazníka mali žiačky možnosť vyjadriť svoj vlastný názor na koordinátorku VMR, či na jednotlivé stretnutia VMR. Tu sú niektoré názory....

·         myslím, že naša učiteľka je v pohode, dobre vysvetľuje,

·         chcela by som viac takýchto hodín...aspoň raz za týždeň

·         hodiny VMR sú veľmi potrebné, som spokojná s našou učiteľkou a postačujú mi besedy s ňou

·         som veľmi spokojná, dozviem sa veľa nových vecí

·         hodiny sú pre nás potrebné, sú pre nás  prínosné

·         som veľmi spokojná, určite som sa niečo nové naučila

·         vyhovuje mi to tak, ako to je...raz za mesiac

·         som spokojná s koordinátorkou, ale niekedy by mohol prísť na prednášku lekár

·         chcem, aby tieto hodiny viedla len učiteľka

·         hodiny sú zaujímavé

·         koordinátorka vždy vystupuje pokojne na hodinách, odpovie nám na každú otázku, som spokojná,...

 

3.  Besedy pre žiakov 4. A a C triedy – na tému Zdravý životný štýl. Na hodinách sme využili aj prvky metódy CLIL. Témy: 1. Zdravý životný štýl. Potravinová pyramída.

                                                   2. Vitamíny. Voľný čas.  

Kľúčové slová v angličtine : lifestyle, healthy, food, drink, breakfast, snack, lunch, tea, dinner, vitamins, free time, likes and dislikes, carbohydrates, fat, dairy products, cereals, adolescence,...... .

4.  Beseda pre žiakov 8. A triedy s p. Búryovou, pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ZH. Hlavnými témami bolo Zdravý životný štýlZdravé stravovanie. Žiaci túto besedu (2 vyučovacie hodiny) absolvovali s cieľom získať informácie, ktoré neskôr použijú pri tvorbe Etwinningového projektu – Eating healthy.

 

Máj 2013

-          beseda pre žiakov 8. A triedy s p. Búryovou, pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ZH. Žiaci túto besedu absolvovali s cieľom získať informácie, ktoré neskôr použijú pri tvorbe Etwinningového projektu – Eating healthy.

 

Jún 2013

-          beseda pre žiačky 9. ročníka. Hlavnými témami bolo: Kultivované dospievanie a vývinové úlohy tohto obdobia, Rodové stereotypy, Zásady bezpečného správanie....

-          práca s webovou stránkou www.ovce.sk

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

           

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14