O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2013/2014

Jún 2014

Beseda pre žiakov 4. ročníka (triedy 4. A, B, C) na tému Rodina, náhradná rodina, rozdelenie rolí v rodine, rozvoj emocionality.

Interakčné hry a úlohy k témam sexualita a sexuálne správanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

 

Máj 2014

Beseda pre žiačky 9. ročníka na tému – Kultivované dospievanie a vývinové úlohy tohto obdobia, rodové stereotypy, zásady bezpečného správania.

 

Apríl 2014

• Žiačky 9. ročníka absolvovali besedu na tému Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov. Fyzické a psychické zmeny v období dospievania. Zásady bezpečného správania. Žiačky si prehĺbili svoje poznatky z biológie človeka, zoznámili sa s novými pojmami z oblasti anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, dôležitosť sme kládli na hygienu a prevenciu.

• Žiačky 9. ročníka vyplnili Dotazník o sexuálnom správaní dospievajúcich žiakov. V záverečnej časti dotazníka mali žiačky možnosť vyjadriť svoj vlastný názor na koordinátorku VMR, či na jednotlivé stretnutia VMR.

• Beseda Čas premien pre žiačky 6. ročníka. Témy – menštruácia, typy vložiek, tampóny, osobná hygiena.  

 

Marec 2014

- Žiačky 9. ročníka absolvovali besedu na tému Sexualita, Sexuálne a reprodukčné obdobie, Základné vymedzenie, normy a hodnoty, právny základ. Cieľom stretnutia bolo rozvíjať u žiakov schopnosť aktívne riešiť problémy, upevniť v nich vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť. Pojem sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sa v ostatných rokoch stal bežnou súčasťou „ľudskoprávneho“ slovníka. Plánované rodičovstvo znamená princíp slobodnej voľby mať, alebo nemať deti, ako aj slobodné rozhodnutie o počte a čase ich narodenia. So žiakmi sme spoločne diskutovali o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, boli informovaní o súčasnom stave – miere tehotenstiev tínedžeriek - v rámci krajín EÚ, o povinnostiach Slovenskej republiky v oblasti právneho základu sexuálnych a reprodukčných práv. Na stretnutí sme sa venovali niektorým témam z tejto oblasti, a to: antikoncepcia a plánovanie rodičovstva vrátane interrupcie (žiaci mali možnosť uvedomiť si problematiku umelého prerušenia tehotenstva a klady a zápory rozličných právnych úprav v tejto oblasti, ujasniť si svoj vlastný názor na túto tému, dokázať formulovať), tehotenstvo a prenatálna starostlivosť, liečba neplodnosti – umelé oplodnenie, sexuálna výchova a informovanosť, pohlavne prenosné infekcie, choroby reprodukčného systému žien (rakovina prsníka, maternice,..), násilie páchané na ženách, obchodovanie so ženami a nútená prostitúcia.

Február 2014

• So žiačkami 9. A a C triedy sme absolvovali stretnutie na tému Plánované rodičovstvo. Bližšie sme sa venovali týmto otázkam - história antikoncepcie, prehľad antikoncepčných metód, interrupcia ako etický problém. Otázka antikoncepcie je vo verejnosti jednou z najdiskutovanejších a najkontroverznejších tém. Žiačky na základe príbehu mali možnosť ujasniť si svoje postoje v otázkach antikoncepcie. V závere hodiny sme čítali zaujímavý článok – Spoveď bulimičky /skutočný príbeh/. Žiačky sa dozvedeli viac informácií o nebezpečnom spôsobe života bulimičiek, či anorektičiek.

• Žiačky 8. ročníka (8. A a C) absolvovali besedu na tému Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov. Fyzické a psychické zmeny v období dospievania. Zásady bezpečného správania. Žiačky si prehĺbili svoje poznatky z biológie človeka, zoznámili sa s novými pojmami z oblasti anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, dôležitosť sme kládli na hygienu a prevenciu.

 

VALENTÍNSKA ZÁBAVA
13. februára sa na našej škole uskutočnila Valentínska zábava pre žiakov 2. stupňa.
Pri výbornej hudbe sa zabavili nielen žiaci, ale aj učitelia. Program bol veľmi
bohatý....jabĺčkový tanec, just dance, rôzne hry - putujúca obálka, človeče nehnevaj sa,
activity, súťaž o najvtipnejšie oblečenie,... Jedinečnú atmosféru zábavy si môžete pozrieť
na fotografiách...

Január 2014

Pre žiačky 9. A a C  triedy sa uskutočnila prezentácia spojená s diskusiou na tému – 9 mesiacov o tomNeodfajčime im detstvo.  Žiačky sa dozvedeli viac informácií o tehotenstve, vývoji plodu, čo škodí tehotenstvu, zdravý životný štýl počas tehotenstva, vplyv fajčenia a alkoholu na prenatálny vývoj dieťaťa, fajčenia a zdravie,.. )

Pre žiačky 9. A a C  triedy sa uskutočnila prezentácia spojená s diskusiou na tému – Fetalalkoholový syndróm pre žiačky 9. ročníka (triedy 9. A, 9. C). Alkohol je najrozšírenejšou spoločensky tolerovanou drogou. Fetal - alkoholový syndróm (FAS) a iné poruchy vzniknuté pôsobením alkoholu na plod sa zaraďujú do skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré sú dôsledkom konzumácie alkoholu tehotnou ženou. Žiačky mali možnosť prostredníctvom prezentácie porovnať odlišnosti v poznávaní a vnímaní sveta osôb, ktoré boli počas vnútromaternicového vývinu vystavené pôsobeniu alkoholu. Medzi druhotné poškodenia patrí: únava, záchvaty zlej nálady, agresivita, strach, klamanie, problémy doma a v škole, užívanie drog, alkoholu, psychické problémy.

December 2013 

1. 12. 2013 – Svetový deň boja proti AIDS

Podporili sme kampaň, ktorá má význam z hľadiska informovanosti a prevencie mladých ľudí na tému HIV/AIDS a drogových závislostí. Nezatvárame oči pred problémom, ktorý sa týka každého z nás. S narastajúcim problémom vyznieva väčšia potreba zapojenia sa do spoločenskej kampane s cieľom zníženia dôsledkov tohto celosvetovo ohrozujúceho ochorenia. Prevencia na našej škole nám nie je cudzia. Čo je červená stužka? Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku.

Aktivity kampane Červené stužky boli organizované v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí, RNDr. Monikou Rajčanovou:

- žiaci 8. a 9. ročníka na hodinách informatiky absolvovali online testy o HIV, AIDS a o kampani Červené stužky

- vytvorenie informačného panela v našej škole s tematikou HIV/AIDS

- rozhlasová relácia na tému Svetového dňa boja proti AIDS

 - premietanie filmu Anjeli, videoprojekcia spojená s besedou na túto tému, vypracovanie dotazníkov o HIV/AIDS 

- vypracovane záverečnej správy o kampani na našej škole

Ohlasy žiakov na kampaň sú jednoznačne pozitívne, akcia prispela k zvýšeniu povedomia v oblasti prevencie AIDS. Určite sa do takýchto aktivít zapojíme i budúci rok.

 

 

November 2013

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň si každoročne pripomíname Európsky týždeň boja proti drogám. Droga sa stala realitou súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života ďalšie drogy, po ktorých siaha čoraz viac mladých ľudí. Pred niekoľkými rokmi sme sa s drogami stretávali len pri medicínskom použití. S narkomanmi a pašerákmi drog len vo filmoch a kinách. V súčasnosti je tento problém naliehavý, pretože už i v menších mestách sú nielen konzumenti rôznych drog, ale i distribútori. Drogy nie sú nič abstraktné. Neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu. Preto aj na našej škole prebehlo v tomto týždne veľa zaujímavých aktivít, ktorými sme bojovali proti drogám a drogovej závislosti.

Na našej škole sa uskutočnili nasledovné aktivity:

- žiaci druhého stupňa sa v tento týždeň zapojili do súťaže o zhotovenie najoriginálnejšieho projektu na tému „VYBRAL SOM SI ŽIVOT, NIE DROGY...“

Víťazná práca -  žiaci 9. A triedy.

- žiaci 8. ročníka sa zúčastnili besied s príslušníkom PZ v Žiari nad Hronom na tému Drogy a iné návykové látky (mjr. Ing. M. Páleník)

- žiaci 7., 8. a 9. ročníka absolvovali kvíz - Fajčenie a drogy

- žiaci 7. ročníka absolvovali besedy na tému Závislosti

 

Ďalšie aktivity VMR:

- zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky,

- zapojili sme sa do súťaže –„Živá“ červená stužka 2013 ..... žiaci využili prírodný materiál potrebný na výrobu živej stužky, a to konáre vŕby vhodné na pletenie a veľké farebné listy javora, liesky a lipy

- so žiakmi 9. ročníka sme absolvovali besedy s príslušníkom PZ v Žiari nad Hronom na tému Sexuálne násilie a zneužívanie detí. (mjr. Ing. B. Šťastný)

Pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma. Ide o značne rozšírený problém. Žiakom bolo poskytnuté veľké množstvo informácií, ktoré im umožnili pochopiť nastolené problematiky. Taktiež žiakom pomôcť orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne zareagovať.

Október 2013

So žiakmi 9. C triedy sme absolvovali stretnutie na tému - Keď tradície bolia: V mene rodinnej cti - vražda, Kameňovanie pre mravnosť národa, Obriezka alebo kto je tu pánom (Afrika). Cieľom tejto časti bolo vytvoriť priestor pre diskusiu, argumentáciu, výmenu názorov, prehlbovať citlivosť k ľudským právam a rozvíjať toleranciu, ďalej uvedomiť si rozdiel medzi „tradíciou“ a porušovaním ľudských práv.

 

Zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky.

Poslali sme 3 najlepšie práce : Martina Krnáčová – 9. A, Markus Holic – 4. B, Adrián Dekýš – 6. A.

Martina Krnáčová - Červená stužka

Martina Krnáčová, 9. A

September 2013

1. so žiakmi 9. ročníka   sme absolvovali vstupný vedomostný test z predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Priemerný výsledok za celý ročník bol 72 %,

2. žiaci 4. A triedy  absolvovali besedu na tému Zdravý životný štýl, dobré a zlé návyky, zlozvyky.

3. zaregistrovali sme sa do siedmeho ročníka kampane Červené stužky.

4. Dňa 3. 9.2013 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili v POS v ZH besedy Obchodovanie s ľuďmi, alebo ako sa nestať tovarom. Beseda bola realizovaná formou zážitkových aktivít, ale aj formou premietania autentických príbehov skutočných ľudí, ktorí sa do tohto kolotoču klamstiev nechtiac zaplietli. Zverejnené bolo aj číslo na linku pomoci 0800 800 018. Besedu Obchodovanie s ľuďmi si žiaci spestrili aj prehliadkou výtvarných prác v POS . Výstava bola zameraná na tematiku boja proti drogám.

 

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

           

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14