O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2015/2016

September 2015

So žiakmi 9. ročníka ( IX.A, IX.C)  sme absolvovali vstupný vedomostný test z predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Priemerný výsledok za celý ročník bol 60,6 %.

Zaregistrovali sme sa do ôsmeho ročníka kampane Červené stužky.

 

Október 2015

So žiakmi 6. ročníka sme absolvovali stretnutie na tému Priateľstvo a rodina.                                                         

Obsahovým zameraním stretnutia bolo: Význam rodiny a priateľstva v našom živote. Cieľom stretnutia bolo poukázať na dôležitosť priateľstva a rodiny v našom živote, na funkcie rodiny – reprodukčná, ekonomická, výchova, emocionálna a ochranná funkcia.                    V závere hodiny žiaci pracovali v skupinách - riešili nasledovné úlohy: čo patrí k rodinným obľúbeným činnostiam, čo patrí a nepatrí k zdravému životnému štýlu rodiny, vytvoriť plán pre svoju rodinu,  ako trávim čas so svojou rodinou ( ako príjemne stráviť nedeľu).

November 2013

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň si každoročne pripomíname Európsky týždeň boja proti drogám. Droga sa stala realitou súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života ďalšie drogy, po ktorých siaha čoraz viac mladých ľudí. Pred niekoľkými rokmi sme sa s drogami stretávali len pri medicínskom použití. S narkomanmi a pašerákmi drog len vo filmoch a kinách. V súčasnosti je tento problém naliehavý, pretože už i v menších mestách sú nielen konzumenti rôznych drog, ale i distribútori. Drogy nie sú nič abstraktné. Neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu.

Z organizačných dôvodov sa uskutoční beseda na túto tému  v mesiaci december. Beseda bude prebiehať vo všetkých triedach 8. ročníka a bude prepojená aj s besedou o sexuálnom násilí a zneužívaní detí. Besedy sa uskutočnia pod vedením príslušníkov PZ v Žiari nad Hronom.

December 2015.

V mesiaci december sa žiaci 8. ročníka ( 8.A,B,C ) zúčastnili besied s príslušníkmi PZ v Žiari nad Hronom a to na nasledovné témy:  „Drogy a iné návykové látky“ (kpt. PaedDr. Jana Čehiová) a „Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti“ (mjr. Ing. Branislav Štastný ). Žiaci sa dozvedeli základné rozdelenie drog, ich slengové názvy, čo spôsobujú jednotlivé drogy a tak isto príklady z praxe, aké postihy môžu byť za prechovávanie a užívanie týchto nepovolených látok. V ďalšej besede si žiaci ujasnili, kedy sú trestno-právne zodpovední za niektoré svoje činy, napr. čo je to sexuálne násilie a kedy.   

Na záver besied prebehli zaujímavé diskusie.  

 

1. 12. 2015 – Svetový deň boja proti AIDSstuzky

V rámci decembra sme podporili kampaň Červené stužky,  ktorá má význam z hľadiska informovanosti a prevencie mladých ľudí na tému HIV/AIDS.

Aktivity kampane Červené stužky boli organizované v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí,  Mgr. Ľubicou Pružinovou.

Na podporu boja proti AIDS prebehla výtvarná súťaž, kde žiaci vytvorili plagáty k danej téme. Najkrajšie práce boli vystavené na nástenke VMR (3. Poschodie).

V triedach piateho a šiesteho ročníka sa žiaci oboznámili s touto témou prostredníctvom prezentácie. 

 

 

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14