O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktuálne oznamy

cpppapO Z N A M  

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

k 01. júnu 2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu umožnil otvoriť naše zariadenie v obmedzenom režime, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

Celý oznam, rozsah poskytovaných služieb a kontakty nájdete TU

____________________________________________________________________ 

koronaVraciame sa do školy


Aj keď za prísnych opatrení, naša škola zas ožila detským smiechom ... 

Fotografie nájdete TU

____________________________________________________________________ 

 

Vážení rodičia,

 

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020

 

s účinnosťou od 1. júna 2020

 

a na základe pokynu zriaďovateľ Mesta Žiar nad Hronom, Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom

 

obnovuje

 

školské vyučovanie pre žiakov nultého až piateho ročníka ZŠ na účel výchovy a vzdelávania žiakov.

 

Riaditeľ školy naďalej zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov nultých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

 

Prosíme, REŠPEKTUJTE, ak dieťa nebude zaradené do kmeňovej triedy, nakoľko musíme dodržať max. počet detí 20 v skupine.

 

Informácie pre zákonných zástupcov žiakov nájdete tu: *.docx, *.pdf

 

Tlačivo si môžete stiahnuť a vytlačiť kliknutím na tento odkaz: 

formát *.docx, formát *.pdf

Toto tlačivo je nutné priniesť 01.06.2020 ráno do školy a odovzdať pri meraní teploty poverenému zamestnancovi. Bez tohto vyhlásenia neumožníme žiakom vstup do budovy školy.

Žiak dodržiava počas vyučovania pokyny, ktoré zverejní škola pri každom vstupe do priestoru školy a na portáli bezkriedy.sk.

 

Vyučovanie prebieha v čase 7.45 hod. – žiaci prichádzajú do školy podľa priloženého rozpisu príchodu do školy. Vyučovanie končí v zmysle rozpisu. ŠKD končí o 16.00 hod.

____________________________________________________________________ 

 

onlineVážení rodičia, milí návštevníci stránky,

vzdelávanie v našej škole nebolo prerušné, len presunuté do online priestoru.

Výber aktivít počas tohto obdobia nájdete ako vždy - v novinkách.

____________________________________________________________________ 

hodnotenieRiaditeľ   Základnej školy na Ul. Dr. Janského č.2 v  Žiari nad Hronom oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 20. apríla 2020 k hodnoteniu žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 vydáva nasledovné usmernenie k hodnoteniu žiakov v školskom roku 2019/2020. (nájdete TU)

 

Usmernenie vo formáte *.pdf

____________________________________________________________________ 

 

linkylinkyV súčasnom období ako i v dôsledku  prebiehajúcej krízy dochádza k zvýšenému výskytu domáceho násilia. Na zvýšené prípady obetí násilných trestných činov upozorňujú nielen odborníci  v rámci Slovenska, ktorí sa s poskytovaním pomoci a krízovej intervencie obetiam násilia stretávajú každý deň na linkách pomoci alebo online chate ale aj samotná Prezidentka SR, ktorá apeluje na súčasnú neľahkú situáciu, ktorá výrazne sťažila obetiam násilia možnosti ako sa osobne domáhať pomoci.

 

V priloženom letáčiku od koordinátora ochrany detí pred násilím nájdete kontakty pomoci pre obete násilia ako aj pre ľudí, ktorí obetiam chcú pomôcť, alebo sa chcú poradiť v neľahkej situácii.

____________________________________________________________________ 

 

2percVážení priaznivci Jednotky!

Chcete urobiť správne rozhodnutie? Investujte do vzdelania.

Veď vzdelanie je hodnota, ktorú nám nikto nezoberie.

Venujte našej škole 2 % z Vašich daní.

 

Potrebné údaje a tlačivo na poukázanie 2% nájdete TU.

   

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14