O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL v šk. roku 2014/2015Biológia

Dejepis
Etická výchova
Fyzika
Hudobná výchova
Geografia
Chémia
Informatická výchova
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Občianska náuka
Pracovné vyučovanie
Prírodoveda
Vlastiveda
Výtvarná výchova na I. st.
Výtvarná výchova na II. st.  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14