O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2019/2020

rodina a priateľstvoV novembri 2019  sa uskutočnili stretnutia  so žiakmi 4. ročníka. Ústrednou témou bola interakčná hra - Zvieracie príbehy o rodine a Priateľstvo.

Cieľom bolo oboznámenie sa  s rozdelením rolí v rodine, pestovanie vzťahu medzi rodičmi a deťmi, rozvoj emocionality. Deti sa dozvedeli viac o živote  troch zvierat - veveričky, kukučky a sýkorky, a hlavne, ako sa tieto zvieratká starajú svoje mláďatká. S deťmi sme diskutovali, ako sú rozdelené roly v ich rodine (kto, čo robí, kto sa o čo stará), či by chceli mať raz svoje deti a ako by sa o ne starali. Druhou témou bolo priateľstvo. Žiaci vyplňovali pracovný list Balón priateľstva. Do balóna mali napísať všetko, čo priateľstvo utužuje, drží nad vodou a do závaží mali napísať, čo priateľstvo ničí.

 

So žiakmi 9. ročníka sme absolvovali  besedy s nasledovnými témami:

1. Pohľad do zrkadla alebo ako sa vidím ja
- cieľom besedy bolo prehĺbenie vzájomného poznania sa žiakov, rozvíjanie interpersonálneho vnímania a emocionálnej citlivosti. Uvedomenie si vlastnej identity a jej premeny v čase.
2. Anorexia a bulímia
- cieľom besedy bolo charakterizovanie ochorení - poruchy príjmu potravy -  anorexie a bulímie a na základe prezentácie a na  skutočnom príbehu si vysvetliť riziká vzniku anorexie a bulímie, aké sú najčastejšie predstavy o týchto chorobách, a ich následkoch a psychických komplikáciách. 
3. Zodpovedné sexuálne správanie
- problémová úloha, ktorá poskytovala príležitosť pouvažovať nad súvislosťami medzi sexuálnym správaním a zodpovednosťou
4. Zákon o interupcii
-cieľom besedy bolo oboznámiť žiakov s touto problematikou z hľadiska ústavnosti a práva, formovať ich názory a postoje v danej oblasti a rozvíjať komunikačné zručnosti.
5. Pohlavie, rod, rodové stereotypy
- vytvoriť priestor pre diskusiu, argumentáciu, výmenu názorov. prehlbovať citlivosť k ľudským právam a rozvíjať toleranciu. Uvedomiť si rozdiel medzi "tradíciou" a porušovaním ľudských práv
6. Plánované rodičovstvo
- uviesť problematiku antikoncepcie, sprostredkovať základné informácie o antikoncepcii a plánovanom rodičovstve, preveriť vedomosti žiakov, vytvoriť priestor na východiská, diskusiu, výmenu názorov, konfrontáciu postojov, osvojenie a správne používanie terminológie, precvičovať slovnú zásobu. Uvedomiť si riziká, možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých metód. 
Pred dievčatá 7. ročníka sa uskutočnila prednáška Dospievam alebo život plný zmien....Čas premien s lektorkou Mgr. Vierou Holecovou (MP Education, s.r.o.).

 

 

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) 

Tematický výchovno – vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

 

 

 Aktivity v šk. roku 2018/2019

Aktivity v šk. roku 2017/2018

Aktivity v šk. roku 2015/2016

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14