O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Novinky

1.7.2011  Školský rok 2010/2011 skončil, pozrite si fotografie zo slávnostného odovzdávania vysvedčení deviatakom, ale i ostatným :-).
30.6.2011 Na prehliadke technickej tvorivosti žiakov PROTECH dosiahli naši žiaci veľmi pekné úspechy.
29.6.2011

Po vyčistení cesty na Šibeničný vrch v rámci projektu Vyčistime si Slovensko sme si dali ďalší cieľ. Spolu s naším mestom a Mestskými technickými službami sa naša škola (cca 570 žiakov) zapojila do projektu Modrá stužka.

29.6.2011 Žiaci piateho ročníka zorganizovali zbierku pre klientov domova sociálnych služieb.
29.6.2011 P. učiteľka Boďová vytvorila so svojimi žiakmi na informatickej výchove v 3. ročníku multimediálne anglicko-slovenské slovníky, pozrite si na youtube:  3.A, 3.B, 3.C.
20.6.2011 Na matematike žiaci v závere školského roku pracujú na projektových prácach, aj na chémii počas celého roku využívali digitálne učebnice a na biológiu si požičali aj živý exemplár z prírody :-).
19.6.2011 Aktualizovali sme stránke o výrobkoch v ŠKD a aktivitách v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
16.6.2011 Aj naši žiaci sa zapojili do týždňa dobrovoľníctva ...
14.6.2011 31. mája sa žiaci náboženskej výchovy tretieho ročníka zúčastnili exkurzie na Staré hory.
8.6.2011 Aj deti na našej škole oslavovali ....
5.6.2011 Aktualizovali sme stránky ŠKD, žiackeho parlamentu, predmetu matematika a médiá o nás.
26.5.2011 Čiapky, voda, rukavice, igelitové vrecia, fotoaparát, chuť a energia a ideme čistiť. Začalo sa to pred dvoma týždňami, keď sme  zaregistrovali piaty ročník našej školy do súťaže  Vyčistime si Slovensko. Cieľom tejto akcie bolo vyčistiť nejaké miesto v okolí školy. Prečítajte si viac...
23.5.2011 Deti z ŠKD boli navštíviť družobnú školu v Bratislave.
23.5.2011 Žiaci siedmeho ročníka sa zamýšľali nad tým, čím nám oheň môže slúžiť, a prečo sa mu vraví, že je zlým pánom.
17.5.2011 Prváci strávili víkend v škole...
17.5.2011 Aktualizovali sme stránku o výrobkoch a akciách v ŠKD.
14.5.2011 Aktualizovali sme stránku environmentálnych aktivít na našej škole.
14.5.2011 Doplnili sme akcie ŠKD, výrobky pre mamičky a aktivity koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
9.5.2011 Aktualizovali sme Akčný plán školy v oblasti environmentálnych aktivít
1.5.2011 Žiaci VI.A odmenili štvrtákov, ktorí boli najúspešnejší v úlohách na tvorivých dielniach, medailami.
29.4.2011 Aktualizovali sme stránku Médiá o nás
29.4.2011

Žiaci a pedagógovia „matematických tried“ – keďže majú rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov, to s ekológiou myslia vážne.

Tak ako každý rok, aj tento pripravili pre svojich spolužiakov rovesnícke vyučovanie, ktoré im priblížilo prírodu a súčasné ekologické problémy.

29.4.2011 V apríli sa na druhom stupni uskutočnili interaktívne hodiny v anglickom jazyku, kde hlavnými témami boli Svetový deň zdravia (7. apríl),  Svetový deň Zeme (22. apríl) a  Veľkonočné sviatky. 
29.4.2011 Deň Zeme si v ŠKD pripomenuli maľovaním na chodník.
29.4.2011 Náš ŠKD sa zúčastnil súťaže ,,Veľkonočné variácie ukryté v košíku", ktoré organizovalo CVČ v Žiari nad Hronom. Naše oddelenia získali: 2. miesto /7. oddelenie vych. Žbirková - deti druhého ročníka/ a 3. miesto /3. oddelenie vych. Katialová - deti prvého ročníka/. Pozrite si ešte raz výherné košíky našich detí.
24.4.2011 Deti z ŠKD mali návštevu z Bratislavy.
24.4.2011 Počas uplynulých týždňov na našej škole ožili ľudové zvyky jarných a veľkonočných príprav v podobe zaujímavých tvorivých dielní zameraných na jarné zvykoslovie.
19.4.2011 Učiť žiakov trénovať logické myslenie, fantáziu a predstavivosť bolo cieľom matematických tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnili 15.apríla 2011 na našej škole.
17.4.2011 Príďte aj Vy zahlasovať o najkrajší Veľkonočný košík.
17.4.2011 V.A sa poznatky o prirodzených číslach overovali prostredníctvom projektového vyučovania.
13.4.2011 Aj žiaci v ŠKD sa chcú zapojiť do Dňa narcisov.
13.4.2011 V ŠKD sa deti oboznamovali s Veľkonočnými tradíciami.
13.4.2011 Naši žiaci sa zúčastnili Behu oslobodenia Žiaru nad Hronom.
9.4.2011 Aktualizovali sme stránku o úspechoch našich žiakov
8.4.2011 Aktualizovali sme aktivity na prvom stupni.
3.4.2011 Aktualizovali sme stránku ŠKD s výrobkami.
4.4.2011 Aj v marci realizovala koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu niekoľko zaujímavých aktivít.
3.4.2011 Aktualizovali sme stránku ŠKD s akciami.
29.3.2011 Iraklis Lampadariou, zahraničný asistent učiteľa, pôsobí na našej škole už druhý mesiac. Učiteľom pomáha nielen pri výučbe anglického jazyka, ale aktívne sa zapája aj do vyučovacieho procesu iných predmetov - napr. matematiky.
28.3.2011 Desať žiakov z našej školy spolu s piatimi pedagógmi si vyskúšalo svoju zdatnosť v anglickom jazyku, v zaradení sa do bežného života v inej krajine a v obohatení skúseností v oblasti problematiky životného prostredia - na projektovom stretnutí vo Fínsku 
28.3.2011 15. marca 2011 v utorok sa konal Aerobik maratón žiakov a žiačok základných a stredných škôl školského roka 2010/2011 v športovej hale pri futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom.
27.3.2011 Deň vody si žiaci pripomenuli rôznymi aktivitami o. Jednou z nich bolo rovesnícke vyučovanie v II.B.
27.3.2011 Dňa 21. marca 2011 sa na našej škole na druhom stupni na hodinách anglického jazyka vyučovalo interaktívnou formou. Ústrednou témou vyučovania bol Svetový deň vody (World Water Day – 22. marec 2011).
24.3.2011 Piataci si zahrali na angličtine krátke divadielko ...
22.3.2011 Aktualizovali sme stránku o výrobkoch v ŠKD a medzi predmetmi pribudol nový - hudobná výchova.
19.3.2011 8.3.2011 sa žiaci V.D triedy spolu s koordinátorkou prevencie drogových závislostí, RNDr. Monikou Rajčanovou zúčastnili besedy na tému Bezpečné využívanie internetu.
13.3.2011 V rámci projektu Comenius na našej škole už približne dva týždne pracuje asistent učiteľa - Iraklis Lampadariou. Prečítajte si o jeho práci, pozrite si fotografie z vyučovania alebo sa spolu so žiakmi vyskúšajte z angličtiny na blogu, ktorý pre nich pripravil. .
10.3.2011 Aj keď máme pyžamká, nepôjdeme ešte spať.
Pripravte si nôžky k tancu, budeme sa zabávať.

Týmito slovami sa začal fašiangový karneval detí zo Školského klubu na "Jednotke".
9.3.2011 Starší žiaci si pripravili pre svojich mladších spolužiakov besedu na tému Závislosti
9.3.2011 Prikrmujeme sýkorku bielolícu - živočícha, ktorého sme sa rozhodli ochraňovať v rámci biologickej súťaže "Keď vďaka biodiverzite naše mesto ožije".
8.3.2011 Počas projektového stretnutia Comenius ( 11.-14. novembra 2010 ) sa na našej škole stretli učitelia aj žiaci partnerských škôl. Žiaci z Čiech a Španielska sa spolu s našimi žiakmi zahrali na projektovom vyučovaní chémie na Mladých výskumníkov.
8.3.2011 MsÚ – odbor školstva a športu a Centrum voľného času v Žiari nad Hronom organizovalo dňa 25.02.2011 v Športovej hale, park Š. Moysesa v Žiari nad Hronom mestskú súťaž – zimný viacboj všestrannosti žiakov a žiačok základných škôl.
8.3.2011 Siedmaci a ôsmaci sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku.
27.2.2011 Aktualizovali sme stránku PK slovenského jazyka a školského parlamentu.
22.2.2011 Pozrite si, ako prebiehal zápis a ako vyzerajú naši budúci prváčikovia. Darčeky pomáhali vyrábať aj žiaci na druhom stupni. Natočili sme aj krátke video.
22.2.2011 V školskom roku 2009/2010 sa školský špeciálny pedagóg úspešne zapojil do výzvy charitatívneho fondu Lion program ING šanca pre deti.
15.2.2011 Žiaci 5.a 8.ročníka sa boli pozrieť na vedeckej výstave FUSION EXPO v Bratislave, kde sa stretli s budúcim zdrojom energie pre Európu a Európskym výskumom fúzie.
15.2.2011 Prezrite si fotografie a celý záznam z Vianočného benefičného koncertu.
11.2.2011 Na deň otvorených dverí na Jednotke sa prišli pozrieť aj predškoláci.
10.2.2011 Dňa 9.2.2011 sa na našej základnej škole uskutočnila beseda na tému: "Prejav svoju lásku a vďaku svojim blízkym."
10.2.2011 Na stránke matematiky pribudli nové aktivity.
8.2.2011 Dňa 4.2.2011 sa na našej základnej škole uskutočnila beseda na tému: "Keď dospievam."
28.12.2010 Aktualizovali sme stránky ŠKD - výrobky aj akcie.
28.12.2010 Aj tento rok už tradične našu školu v pondelok 6. decembra 2010 navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom.
28.12.2010 Tretí novembrový týždeň bol vyhlásený za Európsky týždeň boja proti drogám, do ktorého sa zapojila aj naša škola.
15.12.2010 Žiaci 8.A triedy sa pobavili na projektovom vyučovaní Pytagorovi a jeho vete...
14.11.2010 Pridali sme video z imatrikulácií prvákov.
14.11.2010 Aktualizovali sme stránku PK slovenského jazyka a šk. parlamentu.
8.11.2010 Aj v ŠKD pripravili darčeky pre zahraničných učiteľov, ktorí nás navštívia v rámci projektu Comenius.
8.11.2010 Dňa 25.10.2010 sa uskutočnil tretí ročník tradičnej Halloween party.
6.11.2010 Žiaci I.B a I.C si boli sami nazbierať šípky na čaj :-).
4.11.2010 Deti v ŠKD vyrábali pozdravy starým rodičom a zúčastnili sa výstavy Protech.
4.11.2010 Deti z ŠKD zisťovali, aké škody môže napáchať vodný živel.
4.11.2010 Naši prváci sú oficiálne prijatí do cechu žiackeho :-). Pozrite si fotografie.
27.10.2010 Žiaci 5.A vytvorili originálne pracovné listy pod názvom Riešme spolu.
27.10.2010 Aktualizovali sme stránky ŠKD - akcie aj výrobky.
10.10.2010 Zapojili sme sa do ENO Tree Planting day 2010.
10.10.2010 Aktualizovali sme stránky ŠKD - výrobky aj akcie.
2.10.2010 Naši prváčikovia navštívili školskú knižnicu.(fotografie)
2.10.2010 Deti v ŠKD skladali pávy s krabičkami šťastia.
2.10.2010 Pozrite si aktualizovaný zoznam členov Kolégia Zelenej školy.
28.9.2010 Aktualizovali sme Dôležité dokumenty.
16.9.2010 Prezrite si, akú jesennú výzdobu pripravili p. vychovávateľky pre svoje deti v ŠKD.
16.9.2010 Zjednodušili sme menu O škole - pribudla položka dôležité dokumenty.
6.9.2010 Pozrite si, ako sa zmenil spôsob platieb v ŠKD a čo majú v pláne p. vychovávateľky tento školský rok.
2.9.2010 Slávnostne sme otvorili nový školský rok a takto to vyzeralo v triedach :-)

- archív 2016 / 2017 -

- archív 2015 / 2016 -

- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -

 


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14