O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Novinky

16.8.2013 Pozrite si nové informácie v časti Jedáleň.
3.7.2013 Fotografie z ukončenia letnej jazykovej školy
Fotografie zo štvrtého dňa letnej jazykovej školy
Fotografie z tretieho dňa letnej jazykovej školy
Fotografie z druhého dňa letnej jazykovej školy
Fotografie z prvého dňa letnej jazykovej školy
3.7.2013 Takto vyzeral koniec šk. roka v škole :)
1.7.2013 Pridali sme aktivity ŠKD.
1.7.2013 Naši deviataci sa rozlúčili s mladšími spolužiakmi aj učiteľským zborom a triedni učitelia im slávnostne odovzdali vysvedčenia .
27.6.2013 Aktualizovali sme aktivity koordinátoriek prevencie drogových závislostí a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
27.6.2013 Doplnili sme CLILové hodiny v predmetoch matematika, informatika a hudobná výchova.
21.6.2013

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do viacerých projektov Etwinning. Od mája 2013 sme začali spolupracovať s anglickou školou na projekte eSafety.

21.6.2013 Doplnili sme CLILové hodiny v predmetoch matematika, chémia, výtvarná výchova a prírodoveda.
21.6.2013 Deviataci si prácou na projektoch zopakovali učivo matematiky, na projektoch sa pracovalo aj na chémii v 7.A a 6.A.
18.6.2013 Aké pomôcky bude potrebovať budúci prváčik ...
18.6.2013

Pozrite si, ako vyzeral DEŇ JEDNOTKY ....

11.6.2013 Doplnili sme ďalšie hodiny vyučované metódou CLIL - hudobnú výchovu, výtvarnú výchovu a prírodovedu.
4.6.2013 Žiaci 6.A a 8.A sa vybrali do stovežatej rozprávkovej Prahy, hlavného mesta Českej republiky.
3.6.2013 Deti z ŠKD mali na návšteve uja poľovníka a boli si prezrieť výstavu Protech.
31.5.2013 S krúžkom mladý chemik meriame pH zrážok v našom meste a okolí už niekoľko rokov
31.5.2013 Popoludnie, ktoré sme príjemne strávili s mamičkami, ockami a priateľmi našej školy sme uskutočnili 16.5
31.5.2013 V máji sa už tradične konal Deň žiarskych škôl.
26.5.2013 Aj  tento rok si naši žiaci opäť pútavou besedou s ujom lesníkom raz pripomenuli, že tento mesiac je venovaný práve lesom.
26.5.2013 V ŠKD si pripomenuli deň mlieka a navštívili družobnú školu v Bratislave či tancovali v tanečnom maratóne.
26.5.2013 Doplnili sme ďalšie hodiny vyučované metódou CLIL matematika, prírodoveda, informatika, dejepis a biológia.
19.5.2013 Doplnili sme ďalšie hodiny vyučované metódou CLIL - hudobná výchova, matematika, prírodoveda a vlastiveda.
18.5.2013 Doplnili sme informácie z práce PK slovenského jazyka a elektronickú verziu tretieho čísla Fajnoviniek.
12.5.2013 Doplnili sme E-twinningové projekty
12.5.2013 Doplnili sme informácie o práci koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
12.5.2013 V ŠKD vyrábali darčeky pre maminky a vyšli si do prírody.
8.5.2013 V mesiaci apríl sme sa v našom ŠKD zahrali na Hansa Christiana Andersena.
8.5.2013 Žiaci 6.A triedy sa učili o vode projektovo...v skupinách riešili rôzne problémové úlohy týkajúce sa vody, zistené skutočnosti predniesli na pravidelných stretnutiach ostatným skupinám, zaujímali sa o výskyt vody, jej vlastnosti, využitie, čistotu aj potrebu ochraňovať...
5.5.2013 Doplnili sme ďalšie hodiny vyučované metódou CLIL - prírodoveda a geografia.
4.5.2013 V mesiaci apríl deti nášho ŠKD navštívili  Mestskú knižnicu, kde pre nich pani Kaššová pripravila zaujímavé podujatie pod názvom ,,Ako vzniká kniha?" 
4.5.2013 Žiaci 8.A, 7.C, D sa dňa 2.5. 2013 zúčastnili 3. ročníka Európskych solárnych dní v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v ZH.
4.5.2013 25. apríla 2013 sa tretiaci a prváci pod vedením svojich triednych pani učiteliek Šípkovej, Snopčokovej a pani vychovávateľky Mazan vybrali do Banskej Štiavnice na lesnícke dni.
4.5.2013 V utorok 23. apríla 2013 žiaci 7.A hodinu ruštiny nestrávili v triede ani v jazykovej učebni. S pani učiteľkou Schultzovou sa rozhodli navštíviť Gastrofestival na SOŠ obchodu a služieb, keďže tento rok bola v ponuke aj ruská kuchyňa.
4.5.2013 V rámci 2. ročníka projektu „Vyčistime si  svoje mesto“ pri príležitosti Dňa Zeme, žiaci našej školy dňa 23.apríla 2013 čistili areál školy, okolie školy a kvetinové záhony v meste.
30.4.2013 V stredu 24. apríla 2013 prežili ôsmaci rušný deň. Hneď po návrate z akcie Vyčistime si naše mesto si ich vyzdvihla pani učiteľka Schultzová a vybrali sa do starého kostola, kde sa nachádza aj krypta, v ktorej je pochovaný Štefan Moyses.
30.4.2013 Pridali sme environmentálne aktivity ...
30.4.2013 Naša škola ma tradíciu v matematických triedach. Aj tohto roku sa budú v máji konať prijímacie pohovory do piateho ročníka. Aby sa nám štvrtáci nezľakli, pripravili pre nich ich starší spolužiaci zo VI.A matematické rozprávky.
28.4.2013 V tomto roku si aj na našej škole pripomíname 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. V rámci projektu Solúnski bratia robíme v triedach rôzne aktivity. 18. 4.2013 sme boli na dejepisnej exkurzii v Mikulčiciach, kde sa nachádzalo v čase Veľkej Moravy veľké slovanské osídlenie 
28.4.2013 Doplnili sme ďalšie hodiny vyučované metódou CLIL - prírodoveda, informatika a výchova k manželstvu a rodičovstvu.
25.4.2013 Doplnili sme aktivity PK slovenského jazyka.
22.4.2013 Členovia Kolégia Zelenej školy v apríli robili anketu na Námestí MS s občanmi mesta. Anketa spočívala v tom, ako často ľudia pozerajú televíziu a či by si vedeli predstaviť deň bez televízie. Odpovede boli rôzne a zaujímavé.
21.4.2013 Doplnili sme fotografie ďalších hodín vyučovaných metódou CLIL - biológia a prírodoveda.
19.4.2013 V apríli navštívili žiaci 5. - 9. ročníka putovnú výstavu "Čarovná moc rastlín" v MsKC v Žiari nad Hronom. Na výstave sa žiaci oboznámili s pestovaním liečivých rastlín na zaujímavých informačných paneloch.
19.4.2013
11. apríla 2013 navštívili žiaci 7. a 9. ročníka našej školy pamätnú izbu 1. predsedu Matice Slovenskej Š. Moysesa, ktorá bola sprístupnená verejnosti v priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom.
19.4.2013 Žiaci „matematických tried“ našej školy v 5. a 6. ročníku využili ponuku projektu BASF Kids´ Lab Hókus - Pókus „Voda miluje chémiu“.
19.4.2013 Dňa 17. apríla 2013 sa žiaci VIII.A s pani učiteľkou Schultzovou zúčastnili „miniexkurzie“ do MsKC, kde nedávno otvorili pamätnú izbu venovanú Štefanovi Moysesovi.
15.4.2013 Doplnili sme fotografie z Active English Week.
15.4.2013 Už tradične sa na „JEDNOTKE“ nesie mesiac marec a apríl v znamení súťaží v speve a recitácii.
15.4.2013 Doplnili sme ďalšie CLILové hodiny do prírodovedy a geografie.
14.4.2013 Doplnili sme aktivity koordinátorky prevencie drogových závislostí.
14.4.2013 Svetový deň zdravia sme si pripomenuli v ŠDK ochutnávkou zdravých ovocno-zeleninových šalátikov. Všetkým nám chutilo :-).
14.4.2013 Školský klub detí sa zúčastnil zážitkovej výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom -  Raz zažiť ako trikrát počuť.
9.4.2013 Medzi predmety, na ktorých sa používa metóda CLIL sa pridala aj hudobná výchova.
2.4.2013 Aktualizovali sme stránky CLILu - geografiu, prírodovedu a matematiku
4.4.2013 V týždni od 18. do 22. marca sa v našej škole uskutočnil aktívny anglický týždeň.
2.4.2013 Aktualizovali sme stránky CLILu - geografiu, prírodovedu a telesnú výchovu.
2.4.2012 Aktualizovali sme sekciu PK slovenský jazyk.
2.4.2013 Ku Dňu učiteľov pripravil žiacky parlament slávnostný príhovor do školského rozhlasu, sladkú odmenu pedagógom za ich prácu a zaželal im veľa trpezlivosti, úspechov a tvorivých síl.
2.4.2013 Aj vo februári prebiehali aktivity výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
30.3.2013 25. marca sa konala medzinárodná súťaž Matematický klokan. Aj vďaka RZ pri I.ZŠ sa do tejto súťaže mohlo zapojiť 143 žiakov našej školy. Ako obstáli v porovnaní s inými sa dozvieme až o niekoľko dní....
30.3.2013 Tento rok si pripomenieme 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Niektorí žiaci sa zúčastnili prednášky o hlaholike ....
26.3.2013 Žiaci V.C zahrali divadelné predstavenie pre mladších spolužiakov.
25.3.2013 V marci si už tradične pripomíname v našom ŠKD Deň vody.
24.3.2013 V ŠKD už majú Veľkú noc a lámali si jazýčky :).
23.3.2013 22. marca sa konal ďalší ročník podujatia Učiteľ na jednotku. Mesto Žiar nad Hronom každoročne oceňuje najaktívnejších učiteľov z jednotlivých základných a materských škôl.
Na našej škole tento rok ocenenie získali Mgr. Eva Hradská a Ing. Lenka Tršová Husárová.
23.3.32013 Aktualizovali sme sekciu Médiá o nás
23.3.2013 Mestská knižnica Michala Chrásteka v Žiari nad Hronom pripravila kultúrne podujatie pre deti ,,Vŕškom, dolinou, putujeme rozprávkovou rajinou...", na ktorom sa deti z ŠKD zúčastnili 19. marca 2013.
23.3.2013 Aktualizovali sme úspechy našich žiakov.
23.3.2013 Aktualizovali sme stránky CLILu - dejepis a matematiku, stránky chémie.
16.3.2013 V rámci projektu eTwinning nám pribudla ďalšia aktivita v spolupráci so školou vo Veľkej Británii, tretiakom bola o Márii Terézii porozprávať p. učiteľka Fridrichová, pridali sme ďalšie fotografie z CLILových hodín.
12.3.2013 V ŠKD vytvárali jarné kvietky a snežienky sme našli aj na školskom dvore.
10.3.2013 Doplnili sme ďalšie hodiny vyučovane metódou CLIL.
7.3.2013 Ôsmaci pripravili tvorivé dielne z matematiky pre štvrtákov, aby im ukázali, prečo ich baví matematika.
1.3.2013 Prvý prázdninový deň - 25.2. sme na našej škole venovali  metóde CLIL, ktorá podporuje aktívne učenie sa žiakov a  znamená integráciu obsahového a jazykového vzdelávania.
1.3.2013 Pozrite si prehľad CLILových hodín od začiatku tohto kalendárneho roku.
22.2.2013 Sviatok sv. Valentína, patróna zaľúbených, sme oslávili 14. februára.  Členovia Žiackeho parlamentu pripravili Valentínske pozdravy.
22.2.2013 SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18 v Banskej Bystrici ponúka žiakom možnosť prehliadky školy a konzultácií ohľadom štúdia v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod.
22.2.2013 V jedno upršané popoludnie sa deti ŠKD rozhodli stráviť pobyt  zmeraním si síl v štafetových hrách.
18.2.2013 Do sekcie CLILu sme pridali fotografie a materiály z hodín.
17.2.2013 Aktualizovali sme aktivity Výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
17.2.2013 Prečítajte si online druhé číslo časopisu Fajnovinky.
17.2.2013 Žiakov 5.C učili na slovenskom jazyku vzory podstatných mien ôsmaci :).
14.2.2013 V ŠKD sa konal karneval, deti navštívili výstavu HRA(nie) s umením a vyrábali Valentínky.
14.2.2013 Pozrite si fotografie a video zo zápisu do prvého ročníka.
8.2.2013 Vyučujúce štyroch rôznych predmetov sa dohodli, že jeden deň sa bude niesť v duchu integrovaného tematického vyučovania. Téma, ktorej sa venovali žiaci v 6.A, bola všetkým blízka. Zaoberali sa vodou.
7.2.2013 Oheň je dobrý sluha ale zlý pán ... takto sa zamýšľali žiaci 7.ročníka pri projektovom vyučovaní na chémii.
7.2.2013 Aktualizovali sme tohtoročné videá  :)
6.2.2013 Pozrite si fotografie z Dňa otvorených dverí ...
6.2.2013 Deti z ŠKD sa dozvedeli ako sa stať členom Mestskej knižnice  a ako zaobchádzať s vypožičanou knihou. 
4.2.2013 V ŠKD reťazovo čítali a vyrábali reklamné plagáty.
25.1.2013 V ŠKD si vychutnávali bylinkové čaje a boli tvoriví :)
22.1.2013 Veľkú radosť zo snehu máme, snehuliaka si staviame... Takto sa naši snežní sochári vyšantili na bohatej snehovej nádielke.
18.1.2013 Poďme spolu čítať .... Povedali si v jedno piatkové popoludnie deti z nášho ŠKD a spoločne navštívili Mestskú knižnicu.
17.1.2013 Dnes nás boli navštíviť deti z materskej školy. Pozrite si, ako si užili deň v škole.
12.1.2013 Deti v ŠKD si užívajú zimu ...
12.1.2013 Aktualizovali sme informácie o práci predmetovej komisie slovenského jazyka.
11.1.2013 Aktualizovali sme stránku o prevenčných aktivitách.
6.1.2013 V tomto školskom roku sa p. učiteľka Tršová zapojila do projektu eTwinning. Realizované aktivity nájdete na blogu projektu.
6.1.2013 Pozrite si videozáznam a fotografie z Vianočného benefičného koncertu.
6.1.2013 Šiestaci a siedmaci - žiaci náboženskej výchovy, chodili koledovať medzi žiakov aj učiteľov.
17.12.2012 Aktualizovali sme aktivity žiackeho parlamentu, výrobky a aktivity ŠKD.
POĎAKOVANIE Tak pri tejto torte sa zbiehajú slinky. Je rovnako výborna ako aj krásna. Ďakujeme pani Matejovej a pani Hlaváčikovej z cukrárenskej výrobne v Ladomerskej Vieske za sponzorskú tortu. Urobila nám veľkú radosť a Mikuláš bol aj vďaka nim ozaj skvelý. Taktiež ďakujeme pani Brnákovej za prípravu mikulášskych balíčkov.
                            Mgr. Mária Nárožná a žiaci V.C triedy.
9.12.2012 V ŠKD sa stretli s Mikulášom a deti potešil prv tohtoročný sneh :).
4.12.2012 V týždni od 19. do 23. novembra prebiehala v našich oddeleniach ŠKD beseda o prvej pomoci s pani Malatincovou.
2.12.2012 Prečítajte si prvé číslo školského časopisu v tomto šk. roku.
30.11.2012 V ŠKD písali Ježiškovi a vyzdobili oddelenia.
29.11.2012 V dňoch 4.11. - 18.11. 2012 sa niektorí žiaci zúčastnili poznávacieho zájazdu do hlavného mesta Veľkej Británie, teda Londýna. (fotografie)
29.11.2012 Koncom novembra 2012  sa v ŠKD konala zaujímavá vedomostná súťaž, pod názvom, Literárny milionár. (fotografie)
26.11.2012 Aktualizovali sme činnosť PK slovenského jazyka
18.11.2012 Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom -  CESTA OKOLO SVETA  a Širokú paletu jesenných plodov využili pri tvorbe jesenných obrázkov a dekorácií.
15.11.2012 Aktualizovali sme aktivity žiackeho parlamentu.
4.11.2012 S vôňou ovocia, zeleniny a pestrými farbami jesene, sme si na našej škole pripomenuli 16. oktόber, ktorý je  Svetovým dňom zdravej výživy. (fotografie)
3.11.2012 Stredné školy pozývajú na Deň otvorených dverí...
3.11.2012 Halloween v našom ŠKD bol tento rok trošku iný. Posledný deň pred prázdninami 30.októbra sme mali v našom ŠKD akciu ,,Tekvidlo-strašidlo".
30.10.2012 Pozrite si fotografie z imatrikulácie prvákov a Halloweenu.
30.10.2012 V tomto školskom roku sa žiaci našej školy opäť zapojili do projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“.
30.10.2012 Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 24.novembra 2012 pripravili p. vychovávateľky pre deti z ŠKD putovanie rozprávkou pod názvom ,,Rozprávková cesta".
27.10.2012 26.10.2012 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili prezentácie firiem v rámci spolupráce v projekte Protech.
27.10.2012 V Týždni zdravej výživy, ktorý sa uskutočnil v našom ŠKD  15. až 19. októbra, bol každý deň niečím iným zaujímavý a príťažlivý.
21.10.2012 Dňa 19. októbra 2012 sa deti z ŠKD zúčastnili podujatia pod názvom ,,Lekvár od starej mamy".
20.10.2012 17. a 18. októbra navštívilo 89 žiakov 6.-8. ročníka putovnú environmentálnu výstavu, kde sa dozvedeli, ako nakupovať rozumne a tak prispieť k šetreniu životného prostredia. Výstavy sa zúčastnili aj deti z ŠKD.
17.10.2012 V mesiaci október sa všetky tretiacke triedy zúčastnili plaveckého výcviku.
16.10.2012 V mesiaci september sme sa opäť vybrali na šípky.
14.10.2012 1. októbra sa konala mestská súťaž  v rámci projektu Aj technika môže byť zaujímavá. Pozrite si fotografie a krátke video
14.10.2012 Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Dialóg s planétou P. Barabáša a prehliadky historických exponátov.
Aj tento rok pripravili pre starých rodičov pripravili pekné darčeky.
13.10.2012

Environmentálny akčný plán (*.rtf, 120,15KB) je dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity. Prečítajte si ten náš ....

12.10.2012 V dňoch 4. - 5. októbra prebehli v 5. a 6. ročníku  besedy s p. Elenou Uhrínovou na tému zdravá výživa a zdravý životný štýl. Žiaci si osvojovali niektoré základné pravidlá stravovania.
7.10.2012 Na konci septembra nás v ŠKD navštívila kpt. Mgr. Jana Šmondrková z PZ Žiar nad Hronom. Pre deti si pripravila zaujímavú besedu ,,Bezpečne do školy".
7.10.2012 V žiackom parlamente sa vymenili niektorí členovia, aktualizovali sme plán práce na šk. rok 2012/2013
7.10.2012 Na stránku sme pridali aktuálne rozvrhy ...
23.9.2012 V ŠKD si plnými dúškami vychutnávajú jeseň ...
10.9.2012 3.9.2012 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2012 / 2013 ....
8.9.2012 Naša škola je zapojená do školského mliečneho programu. Žiaci, ktorí majú záujem o mlieko z automatu, dostanú od triedneho učiteľa šek na úhradu 8€ (3€ záloha za kľúč a 5€ prvý kredit na mlieko). S ústrižkom (dokladom o zaplatení) treba prísť k hospodárke školy, ktorá žiakovi vydá kľúč do automatu. Ďalší kredit je možné dobiť úhradou v hotovosti u hospodárky školy alebo príkazom na úhradu.
2.9.2012 Skontrolujte si základné informácie zo školskej jedálne.

- archív 2016 / 2017 -

- archív 2015 / 2016 -

- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14